Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Iniciatyvos nuostatai

Prisijungimo prie skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ ir tinklalapio www.jonvabaliai.lt taisyklės

BENDROSIOS TAISYKLĖS

1. Tinklalapio www.jonvabaliai.lt (toliau – Tinklalapis) ir prisijungimo prie skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ (toliau – Iniciatyva) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Iniciatyvos administratoriaus ir Iniciatyvos narių teises, pareigas ir atsakomybę. Prisijungdamos prie Iniciatyvos įmonės, įstaigos ar organizacijos be išlygų sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2. Iniciatyva įsteigta 2014 m. vasario mėn. 27 d.
Iniciatyvos iniciatoriai yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir „Transparency International“ Lietuvos skyrius.
Iniciatyvos steigėjų tarybą sudaro: asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius.

3. Iniciatyvos tikslas: skatinti įmones, įstaigas ar organizacijas pademonstruoti geruosius atsakingo ES lėšų naudojimo pavyzdžius, siekti didesnio atskaitingumo ir skaidrumo atsiskaitant už ES lėšomis finansuotus projektus ir paskatinti siekti teigiamų sisteminių pokyčių skaidrumo srityje.

4. Iniciatyvos ženklas (logotipas) yra jonvabalis. Visos intelektinės teisės į Iniciatyvos ženklą priklauso Iniciatyvos administratoriui, jeigu Tinklalapyje nenurodyta kitaip.

5. Prisijungimas prie Iniciatyvos deklaruojamas užpildžius pirmąją Deklaracija (be jonvabalių) apie bent vienam įgyvendintam projektui skirtų ES lėšų panaudojimą.

6. Intelektinės teisės į Iniciatyvos nario pateiktą tekstinę informaciją priklauso Iniciatyvos nariui. Pažymėdamas, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis, Iniciatyvos narys išreiškia sutikimą, jog jo pateikti duomenys (įskaitant susistemintus rezultatus) būtų skelbiami Tinklapyje. Iniciatyvos narys taip pat sutinka, kad informacija apie narystę, jo pateikti duomenys būtų naudojami kitose su Iniciatyvos veikla susijusiose veiklose, šiam tikslui atkuriami ir viešinami skirtingomis formomis. Iniciatyvos administratorius ir steigėjai neatsako už tai, kaip šią viešai pateikiamą informaciją panaudos tretieji asmenys ir nėra atsakingi už jokią galimą su tuo susijusią žalą, kurią dėl tokio duomenų panaudojimo patirs Iniciatyvos narys arba tretieji asmenys.

7. Pažymėdamas, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis, Iniciatyvos narys išreiškia sutikimą, jog skleidžiant informaciją apie tinklo narius, narystės Iniciatyvoje faktas būtų viešas ir visiems prieinamas.

8. Visuomenės informavimo priemonėse publikuojant Tinklalapyje paskelbtą tekstinę informaciją, privaloma nurodyti Tinklalapį kaip šaltinį – pateikti Iniciatyvos ženklą ir aktyvią nuorodą į Tinklalapį.

9. Tinklalapyje ir deklaracijose draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą; yra įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; pažeidžia bet kurio asmens teisę į privatumą; pažeidžia bet kokias autorines teises, prekės ženklus arba patentus; pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Prie draudžiamos informacijos priskiriamos ir nuorodos, programos su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir/arba kitų interneto tinklalapių saugumą; prašymai arba reklama; nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas; privati informacija apie bet kurį asmenį; dvigubas publikavimas arba kita informacija, kuri neleistina skelbti pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus, susitarimus. Tinklalapyje paskelbta draudžiama informacija šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS PRIE INICIATYVOS

10. Registracija Tinklalapyje ir prisijungimas prie Iniciatyvos yra savanoriškas ir nemokamas.

11. Registruotis Tinklalapyje ir prisijungti prie Iniciatyvos turi teisę bet kuri įmonė, įstaiga ar organizacija (toliau – Organizacija), kuri per pastaruosius penkerius metus vienasmeniškai ar su partneriais įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą ar projektus. Tuo atveju jei projektą įgyvendino daugiau nei viena organizacija, registruoti projektą prie Iniciatyvos gali tik vadovaujantis to projekto partneris. Autentifikavimui užtikrinti, registracija baigiama aktyvinus nuorodą laiške, išsiųstame registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu.

12. Registracijos metu būtina užpildyti žvaigždute pažymėtus laukus (pavadinimas, įgalioto asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, per pastaruosius penkerius metus įgyvendintų ES lėšomis finansuotų projektų skaičius ir kt.). Organizacija pati atsako už Deklaracijose ir registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą bei jų atnaujinimą jiems pasikeitus. Paskyros duomenis Organizacija gali keisti ar tikslinti iš karto po registracijos, per visą narystės Iniciatyvoje laikotarpį.

13. Iniciatyvos nariu paskyrą turinti Organizacija tampa po to, kai Tinklalapyje pateikia užpildytą vieną iš keturių deklaracijų (be jonvabalių, vieno jonvabalio, dviejų jonvabalių, trijų jonvabalių) apie bent vienam įgyvendintam projektui skirtų ES lėšų panaudojimą. Deklaracijos užpildymas automatiškai laikomas Organizacijos siekio prisijungti prie Iniciatyvos išreiškimu. Nepilnai užpildyta pirmoji Deklaracija (be jonvabalių) narystės Iniciatyvoje Organizacijai nesuteikia.

14. Deklaracijose yra pateikiami klausimai apie projektui skirtų ES lėšų panaudojimą ir įmonės ar organizacijos struktūrą tiek, kiek tai susiję su vidiniu korupcijos ar sukčiavimo rizikų valdymu. Deklaracijų formos (be jonvabalių, vieno jonvabalio, dviejų jonvabalių, trijų jonvabalių) skiriasi pagal prašomos pateikti informacijos apimtį ir atskaitingumo laipsnį.

15. Iniciatyvos narys pats sprendžia, kiek informacijos apie projektui skirtų ES lėšų panaudojimą, jis nori pateikti, pasirinkdamas ir užpildydamas vieną ar daugiau Deklaracijų.

16. Iniciatyvos narys savarankiškai sprendžia dėl įgyvendintų projektų, apie kuriems skirtų ES lėšų panaudojimą nori pateikti Iniciatyvai informaciją, skaičiaus. Kiekvienam Iniciatyvos nario įgyvendintam projektui pildomos atskiros Deklaracijos.

17. Iniciatyvos narys koreguoti ir tikslinti užpildytoje Deklaracijose pateiktus duomenis gali visos narystės laikotarpiu. Visa Deklaracijoje darytų keitimų istorija fiksuojama ir matoma viešai. Iniciatyvos nariui užpildžius kelias Deklaracijų formas dėl to paties projekto, galiojančiu laikomas vėliausiai užpildyta Deklaracija – kitos užpildytos Deklaracijos anuliuojami automatiškai.

18. Iniciatyvos narys visiškai atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą. Iniciatyvos administratorius ir Iniciatyvos steigėjai neatsako už Iniciatyvos nario pateiktų duomenų teisingumą. Iniciatyvos administratorius pasilieka teisę tikrinti Iniciatyvos nario pateiktus duomenis pagal www.esparama.lt ir kituose viešai prieinamuose šaltiniuose pateikiamą ir (ar) ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemojeturimą informaciją.

19. Iniciatyvos administratorius Iniciatyvos nariui už jo pateiktus duomenis neatlygina.

NARYSTĖ INICIATYVOJE

20. Priklausomai nuo Iniciatyvos nario pasirinktos ir užpildytos Deklaracijos formos (vieno jonvabalio, dviejų jonvabalių, trijų jonvabalių), Iniciatyvos nario įgyvendintam projektui suteikiamas atitinkamas jonvabalių skaičius. Jonvabalių skaičius Iniciatyvos nario projektui suteikiamas automatiškai. Iniciatyvos nario, užpildžiusio Deklaracijos be jonvabalių formą, įgyvendintam projektui jonvabaliai nesuteikiami.

21. Iniciatyvos narys turi teisę savo Organizacijos veikloje naudoti Iniciatyvos ženklą – projektui suteiktą jonvabalių skaičių – taip parodant, jog apie ES lėšomis finansuotą projektą Iniciatyvoje pateikiama detali informacija, prisidedanti prie atsakingo ES lėšų naudojimo.

22. Iniciatyvos nariui suteikiama teisė neatlygintinai iki 2015 m. liepos 1 d. imtinai Iniciatyvos nario veikloje naudoti Iniciatyvos ženklą, projektui suteiktą jonvabalių skaičių bei narystės Iniciatyvoje faktą. Iniciatyvos narys turi teisę naudoti Iniciatyvos ženklą, projektui suteiktą jonvabalių skaičių ir Iniciatyvos pavadinimą šiose vietose:

22.1 ant visų projekto sukurtų rezultatų (pvz., stendų, pastatų) bei pristatomojoje projekto medžiagoje (pvz., lankstinukuose, tinklapiuose, vizitinėse kortelėse ir pan.), tiesiogiai susijusiose su tuo projektu naudojamas Iniciatyvos ženklas, numatytas Priede nr. 1;

22.2 tiesiogiai su projektu nesusijusiems objektams ženklinti bei kitoje Organizacijos pristatomojoje medžiagoje (pvz., lankstinukuose, tinklapiuose, vizitinėse kortelėse ir pan.) naudojamas Iniciatyvos ženklas, numatytas Priede nr. 2;

23. Narystė Iniciatyvoje apima tik su Iniciatyvos nario įgyvendintu projektu ar projektais susijusią informaciją ir yra nesusijusi su jokia kita Iniciatyvos nario veikla. Narystė Iniciatyvoje nereiškia, kad Iniciatyvos nario veikla, kiti įgyvendinami projektai, veiklos skaidrumas ir atskaitingumas buvo patikrintas ar išanalizuotas kokiu nors kitu būdu.

24. Iniciatyvos narys neturi teisės naudoti Iniciatyvos ženklo, projektui suteiktą jonvabalių skaičių ar narystės Iniciatyvoje fakto klaidindamas visuomenę, klaidinančiai informuodamas apie narystės Iniciatyvoje esmę ar prigimtį. Bet koks Iniciatyvos nario elgesys, kurį Iniciatyvos administratorius pripažįsta kaip klaidinantį apie narystės esmę, yra pagrindas narį pašalinti iš Iniciatyvos.

25. Tinklalapyje skelbiamas visas Iniciatyvos narių sąrašas. Į šį sąrašą nepageidaujantis būti įtrauktu ar sąraše nepageidaujantis būti Iniciatyvos narys apie savo sprendimą turi informuoti Iniciatyvos administratorių. Apie neįtraukimą į sąrašą arba išbraukimą iš Iniciatyvos narių sąrašo Organizacija informuojama jos nurodytu elektroninio pašto adresu.

NARYSTĖS INICIATYVOJE PABAIGA

26. Narystė Iniciatyvoje gali būti nutraukta nario sprendimu. Narystę Iniciatyvoje nutraukti pageidaujanti Organizacija apie tokį savo sprendimą turi informuoti Iniciatyvos administratorių. Organizacija iš Iniciatyvos narių sąrašo išbraukiama, o jos pateikti duomenys iš Tinklalapio pašalinami (anuliuojami) per penkiolika kalendorinių dienų nuo Iniciatyvos administratoriaus informavimo dienos. Apie išbraukimą iš Iniciatyvos narių sąrašo ir duomenų pašalinimą iš Tinklalapio Organizacija informuojama jos nurodytu elektroninio pašto adresu.

27. Iniciatyvos administratorius pasilieka teisę pašalinti narį iš Iniciatyvos, jeigu:

27.1 Iniciatyvos administratoriui kyla pagrįstų abejonių dėl Iniciatyvos nario projektui gautų ES lėšų panaudojimo skaidrumo;

27.2 paaiškėjus, kad Iniciatyvos nario pateikta informacija yra klaidinanti, melaginga arba neatitinkanti tikrovės;

27.3 su Iniciatyvos nario reputacija susiję klausimai, Iniciatyvos administratoriaus vertinimu, gali pakenkti Iniciatyvos veiklai, Iniciatyvos nario veikla gali diskredituoti Iniciatyvos veiklą arba kitaip pakenkti Iniciatyvos reputacijai.

28. Įspėjimas apie pašalinimą iš Iniciatyvos ir Iniciatyvos administratoriaus sprendimo dėl Organizacijos pašalinimo iš Iniciatyvos paaiškinimas Organizacijai siunčiamas jos nurodytu elektroninio pašto adresu. Su Iniciatyvos administratoriaus sprendimu pašalinti narį iš Iniciatyvos nesutinkanti Organizacija įspėjime nurodytu terminu Iniciatyvos administratoriui gali pateikti nesutikimo argumentus ir pateikti savo paaiškinimus. Organizacijai nesutinkant dėl jos pašalinimo iš Iniciatyvos, galutinį sprendimą priima Iniciatyvos steigėjų taryba, įvertinusi Iniciatyvos administratoriaus ir Organizacijos pateiktus argumentus. Įspėjime apie pašalinimą nurodytu terminu Iniciatyvos administratoriui negavus Organizacijos nesutikimo argumentų ar paaiškinimų, laikoma, kad Organizacija sutinka su jos pašalinimu iš Iniciatyvos. Apie išbraukimą iš Iniciatyvos narių sąrašo ir duomenų pašalinimą iš Tinklalapio, Organizacija informuojama jos nurodytu elektroninio pašto adresu.

29. Narystę Iniciatyvoje nutraukusiai arba iš Iniciatyvos pašalintai Organizacijai draudžiama naudoti Iniciatyvos ženklą, projektui suteiktą jonvabalių skaičių bei narystės Iniciatyvoje faktą. Iniciatyvos ženklo, projektui suteikto jonvabalių skaičiaus ir narystės Iniciatyvoje fakto naudojimas turi būti nutrauktas per 14 kalendorinių dienų nuo narystės Iniciatyvoje nutraukimo arba Organizacijos pašalinimo iš Iniciatyvos.

30. Iniciatyvos administratoriui gavus duomenų, jog praėjus 14 kalendorinių dienų terminui nuo narystės Iniciatyvoje nutraukimo arba Organizacijos pašalinimo iš Iniciatyvos Organizacija ir toliau naudoja Iniciatyvos ženklą, projektui suteiktą jonvabalių skaičių ir (ar) narystės Iniciatyvoje faktą, Organizacija Iniciatyvos administratoriaus sprendimu be atskiro įspėjimo įrašoma į šių Taisyklių nesilaikančių Organizacijų sąrašą, kuris skelbiamas Tinklalapyje. Apie Organizacijos įrašymą į šių Taisyklių nesilaikančių Organizacijų sąrašą Organizacija informuojama jos nurodytu elektroninio pašto adresu. Organizacija išbraukiama iš šių Taisyklių nesilaikančių Organizacijų sąrašo po to, kai Iniciatyvos administratoriui pateikia Iniciatyvos ženklo, projektui suteikto jonvabalių skaičiaus bei narystės Iniciatyvoje fakto naudojimo nutraukimą patvirtinančius įrodymus.


Iniciatyvos svetainė yra skirta perduoti vartotojų – Iniciatyvos narių – pateiktą informaciją. Svetainėje pateikiama išimtinai vartotojų – Iniciatyvos narių – sukurta informacija. Iniciatyvos administratorius tik sudaro technines galimybes tokią informaciją paviešinti.

Svetainės lankytojams pasirinkus pateikti pasiūlymus Iniciatyvos veiklai, nereikia nurodyti asmenų vardų ir pavardžių bei kitos asmeninės informacijos. Svetainėje nėra renkama jokia asmeninė vartotojų, nusprendusių pateikti pasiūlymus, informacija, išskyrus žinutės atsiuntimo laiką ir datą, žinutės turinį bei IP kompiuterių adresus, kurie fiksuojami automatiškai.

Iniciatyvos administratorius turi teisę ištrinti visas deklaracijas, kurių tekstas akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kursto tautinę, rasinę ar religinę neapykantą, skatina diskriminaciją, nesantaiką ar smurtą.