Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Žarėnų miestelio dalies kultūros centro ir viešosios aplinkos pritaikymas bendruomenės poreikiams

Telšių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87113, Lietuva
Rajonas Telšių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 87
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2014
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 370.623,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 28.922,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, prisidedant prie sąlygų Žarėnų miestelio gyventojų veiklos diversifikavimui bei bendruomeninei infrastruktūrai gerinti.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 6

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto apimtyje buvo kompleksiškai sprendžiamos Žarėnų miestelio problemos – pagerinta bendruomeninė infrastruktūra (atnaujintos Žarėnų kultūros centro dvi salės, pritaikant jas kultūrinėms (klubų, būrelių, artistų bei kolektyvų pasirodymui)) bei jaunimo užimtumo veikloms. Išspręta kultūrinių renginių (minėjimų, susibūrimų, švenčių) po atviru dangumi organizavimo problema, sukurta poilsio zona – sutvarkytas skveras prie kultūros centro pastato taip pagerinant bendruomeninę infrastruktūrą. Minėtame skvere ir jo prieigose įrengti pėsčiųjų takai, šaligatviai, įrengtas tvarkomos teritorijos apšvietimas, sutvarkyta 22 vietų mašinų stovėjimo aikštelė. Įgyvendinus projektą yra sudarytos sąlygos vietos gyventojų savirealizacijai, kultūros puoselėjimui bei plėtojimui, kokybiškų renginių organizavimui bei verslo plėtrai. Projekto lėšomis sukurta bendruomeninė infrastruktūra, prisideda prie kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.telsiai.lt/go.php/Valdymo-strukturos-schema143374
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.telsiai.lt/index.php?588709892
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
5
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumas eksploataciniu požiūriu. Projekto metu pritaikius bendruomenės poreikiams Žarėnų kultūros centro dalį, sutvarkius jo aplinką sukurtos ir atnaujintos infrastruktūros tinkamą priežiūrą, eksploataciją ir tolimesnį palaikymą užtikrins Telšių rajono savivaldybė bei jai pavadžios biudžetinės įstaigos, atsakingos už viešųjų paslaugų organizavimą sukurtoje infrastruktūroje. Ši priežiūra bus organizuojama per kasmetines programas: valymo, atnaujinimo, priežiūros, apželdinimo ir pan. Projekto tęstinumas finansiniu požiūriu. Projekto metu sukurtos ir atnaujintos infrastruktūros priežiūros finansavimą užtikrins Telšių rajono savivaldybė tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto ir jo programų arba per pavaldžių institucijų asignavimus, tam tikslui bus numatyti atitinkami finansiniai ištekliai (savivaldybės lėšos sukurtų produktų priežiūrai per kasmetines tvarkybos programas, esant poreikiui – privatūs finansavimo šaltiniai naujojo susijusio turto sukūrimui ar pan.). Projekto tęstinumas veiklos rezultatų aspektu - tai projekto tęstinumas organizaciniu bei veiklos vykdymo po projekto pabaigos požiūriu. Už šių viešųjų paslaugų organizavimą bus atsakingas Žarėnų kultūros centras, kuriam šias funkcijas perduos Telšių rajono savivaldybė. Iš esmės atnaujintas ir naujai sukurtas turtas bus Telšių rajono savivaldybės nuosavybė bei atsakomybė. Telšių rajono savivaldybės administracija pasirašydama projekto finansavimo ir administravimo sutartį, įsipareigoja nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be CPVA ir Vidaus reikalų ministerijos raštiško sutikimo nekeisti turto paskirties, nuosavybės pobūdžio, objekto, kuriam skiriamos projekto finansavimo lėšos, vietos.
Nuorodos į projekto rezultatus https://www.facebook.com/zarenai.zarenai

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.telsiai.lt/index.php?2181283456
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Tinklalapyje nurodyti savivaldybės filialai - seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) el.paštu info@telsiai.lt.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veilos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip. Parengta galimybių studija.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Projektas įgyvendintas ir šie dokumentai nėra skelbiamo viešai.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga.