Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12

Vilniaus universitetas

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuvos Respublika
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 180
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007 - 2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Aplinka ir darnus vystymasis
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 419.482,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Bendrasis projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas, t. y. atnaujinti Šv. Jonų bažnyčios pastatą, siekiant padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Atlikus Šv. Jonų bažnyčios pastato renovaciją, sumažėjo išlaidos šildymui, šiluminės energijos sunaudojimas, aplinkos tarša, tausojami energetiniai resursai. Tai tiesiogiai prisideda prie Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto, o tuo pačiu ir prie visos 2007-2013 m. veiksmų programos strategijos.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą Vilniaus universiteto struktūra: http://www.vu.lt/apiemus/struktura
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.6 punkte skelbiama, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja "laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu."
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Fizinį tęstinumą užtikrina strateginio veiklos plano 01.01 programos priemonė 01.01.01.08.04. „Atnaujinti ir modernizuoti universiteto infrastruktūrą, įgyvendinti visų rūšių energijos taupymo priemones bei užtikrinti komunalinio ūkio funkcionavimą“. Per šią priemonę dalinai finansuojamas Šv. Jonų bažnyčią aptarnaujantis personalas ir investicijos į ilgalaikio turto palaikymą ir renovavimą. Veiklos rezultatų tęstinumą garantuoja Vilniaus Universiteto darbuotojų kompetencija.
Nuorodos į projekto rezultatus Tiesioginių nuorodų į projekto rezultatus šiuo atveju pateikti neįmanoma, nes rezultatas - energetinis efektyvumas.

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles Vilniaus universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020215677
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Prieš pradedant projektą buvo išsiaiškintas poreikis, tačiau tai neformalizuota.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Išorinių partnerių projekte nebuvo.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Specialūs apmokymai nevykdomi
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Vilniaus universiteto teisinę situaciją apibrėžia Statutas: http://www.vu.lt/site_files/Adm/statutas/Vilniaus_universiteto_Statutas.pdf Taip pat papildomai tai dar galima rasti LR Mokslo ir studijų įstatyme: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474734
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Vilniaus universiteto tinklapyje nurodoma, kiek ir kokių padalinių jis turi: http://www.vu.lt/apiemus/faktai Taip pat - ir jų struktūra: http://www.vu.lt/apiemus/struktura
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Bendra tvarka
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodeksas: http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/SP/SRD/VU_AEK.pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodekso 3.1. nuostata
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodekso 2.4 ir 3.1. nuostatos. O taip Universitete konfliktų reguliavimui, jei tokie iškiltų, skirti vidiniai padaliniai: Akademinės etikos komisija, Ginčų nagrinėjimo komisija ir Darbo ginčų komisija.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Atliktas energetinis auditas, kurio pagrindu parengtas projektas.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Dokumentas konfidencialus
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutarties punktas Nr. 14.3: "Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus."