Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių mieste

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 1.892.931,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 89.896,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - sutvarkyti Šventosios upės kairįjį krantą Anykščių miesto ribose ir pritaikyti jį viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtrai, įrengiant 4,175 km. sveikatingumo, aktyvaus ir pasyvaus poilsio, ekologinio (pažintinio) turizmo, pramogų trasą, pėsčiųjų ir dviračių taką, skirtą visų Anykščių miesto gyventojų, vietos ir užsienio turistų bei atvykstančių svečių poilsio ir rekreacijos poreikiams tenkinti.
Pritaikius unikalius gamtos išteklius, Šventosios upės kairiojo kranto išskirtinį reljefą, gausų daubomis ir kalvomis bei skardžiais, įrengtas ne tik pėsčiųjų ir dviračių takas, bet ir miestelėnų bei atvykstančiųjų poreikius tenkinanti viešoji turizmo infrastruktūra. Įrengtos atokvėpio, poilsio ir sustojimo aikštelės. Prieplaukos baidarėms, mažos grimzdės laivams, plaustams, valtims, kanojoms. Apžvalgos aikštelės – terasos. Sutvarkytos esamos maudyklos, paplūdimiai. Įrengtos žaidimų aikštelės, intensyvaus poilsio ir paplūdimio žaidimų zonos, ekstremali dviračių – riedučių trasa. Įrengtas šiuolaikinius standartus atitinkantis 9 vietų kempingas. Įrengti mažosios architektūros elementai (tilteliai, suolai, stalai, šiukšliadėžės, pavėsinės, persirengimo kabinos, laužavietės ir t.t.). Atlikti esamų įlankų, maudyklų pakrančių bei kūdros valymo darbai, kraštovaizdžio aplinkos tvarkymo darbai. Tokios apimties projekto Savivaldybė nuosavomis lėšomis nebūtų įgyvendinusi artimiausius 10-15 metų.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Šio projekto įgyvendinimas ypatingai svarbus kurortinės teritorijos statusą turinčiam Anykščių miestui, kadangi projekto metu atkliktos investicijos prisideda prie bendro turizmo projektų tikslo, kad Anykščiai taptų populiari ir žinoma turizmo traukos vietovė tiek vietos, tiek užsienio turizmo rinkoje, pasižyminti stabiliu atvykstamojo ir vietinio turizmo srauto augimu.
Be tiesioginės naudos vietos gyventojams bei atvykstantiems miesto svečiams, turėti ir galėti naudotis nemokama viešąją turizmo infrastruktūra, projekto įgyvendinimas sukuria palankią investicinę ,,dirvą” turizmo sektoriaus įmonėms investuoti į miesto turizmo paslaugų didinimą, teikiant apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų organizavimo, sveikatingumo, aktyvaus poilsio, turizmo inventoriaus nuomos ir kitas paslaugas. Įgyvendinto projekto teritoriją, apima didžiąją dalį visos Anykščių miesto teritorijos, todėl projektas įgauna simbolinės ,,investicinės ašies” reikšmę, apie kurią sukasi ir kiti sveikatingumo, aktyvaus ir pasyvaus poilsio, ekologinio (pažintinio) turizmo objektai (Dainuvos nuotykiu slėnis, Anykščių Šv. Mato bažnyčia ir joje įrengtas apžvalgos bokštas, atnaujintas Anykščių miesto senamiestis, Anykščių regioninio parko lankytojų centas ir Anykščių Menų inkubatorius senojoje dvarvietėje, planuojamas statyti modernus SPA centras ir kt.).
Tikimasi, kad atliktos investicijos bei įgyvendintas projektas prisidės prie miesto gyventojų rekreacinių poreikių tenkinimo, vietos ir užsienio turistų srautų padidėjimo į Anykščius, skatins smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi, privačių investicijų padidėjimą, naujų darbo vietų kūrimą bei darys teigiamą poveikį Anykščių rajono ekonominei plėtrai.

Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Įrengta viešoji turizmo infrastruktūra integruota į bendrą miesto infrastruktūros sistemą, t. y. į bendrą kelių, takų, apšvietimo ir kitos infrastruktūros sistemą ir yra nedaloma šios infrastruktūros dalis. Už fizinį projekto tęstinumą instituciniu, finansiniu ir organizaciniu aspektais atsakinga Anykščių rajono savivaldybės administracija.
Institucinis (organizacinis) projekto tęstinumas. Projekto rezultatai bus kuruojami projekto vykdytojo. Projekto vykdytojo bus atsakingas už pasiektus projekto rezultatus ir jų tolimesnį funkcionavimą, todėl stengsis, kad pasiekti projekto rezultatai būtų kuo labiau ilgaamžiškesni ir prailgintų projekto poveikį.
Finansinis projekto tęstinumas. Projekto rezultatų tęstinumą po projekto užbaigimo finansuos projekto vykdytojas. Kaip ir minėta sukurtų projekto rezultatų tęstinumas bus finansuojamas iš bendro biudžeto, skirto miesto infrastruktūros priežiūrai ir išlaikymui.
Remiantis šiuo metu galiojančia paslaugų teikimo sutartimi, projekto įgyvendinimo metu sukurtos viešosios turizmo infrastruktūros priežiūrą, kaip ir kitų Anykščių miesto bendro naudojimo plotų ir viešųjų erdvių bei objektų priežiūrą, atliks UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis”.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=2bf2f30b5f3b4c399228e4591ba90751&webmap=a534c5ec7f0d4ac48faad4c6afaf3be0

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip, tiek prieš projekto įgyvendinimą, tiek įgyvendinant projektą buvo rengti informaciniai pranešimai ir kita informacija apie planuojamą bei vykdomą projektą.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
5 proc. finansinė korekcija pagal 2010-06-07 pasirašytą statybos rangos sutartį SU-474 dėl galimų pažeidimų vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė projektas visapusiškai skirtas bei orientuotas į viešąjį interesą - turėti bei galėti nemokamai naudotis sukurtomis ir poilsiui bei sveikatingumui pritaikytomis viešosiomis erdvėmis
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.