Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių mieste (II etapas, trūkstama tako dalis)

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 362.025,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 8.804,00 EUR
Projekto tikslas Nacionalinės turizmo plėtros programoje Anykščiai išskirti, kaip viena iš didžiausių turizmo potencialą turinčių teritorijų, t.y. kaip vietovė, turinti kurortinės teritorijos statusą, kurioje prioritetas teikiamas sveikatos ir aktyvaus poilsio turizmo plėtrai. Įvertinus jau atliktas investicijas, įgyvendinant projektą "Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio, sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių mieste" Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-023, kurio metu įrengtas 4.2 km. pėsčiųjų takas bei planuojamą įrengti taką, pagal projektą "Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste ties "Anykščių šileliu" įrengimas sukūrimas" (0,4 km.) siekiama įrengti nenutrūkstamą viešosios infrastruktūros trasą per visą Anykščių miestą, todėl būtinas šio projekto įgyvendinimas įrengiant trūkstamą jungtį, 1.4 km taką, kuris prasidėtų nuo siaurojo geležinkelio pylimo (ties projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-023 pabaiga) iki Šeimyniškėlių gatvės ties buvusios kavinės "Krantas" sklypo riba. Įgyvendinus šį projektą būtų sujungti šiuo metu esami ir artimiausiu metu planuojami įrengti pėsčiųjų dviračių takai, todėl būtų užtikrinta 14,4 km vientisa viešosios turizmo, aktyvaus poilsio, sveikatingumo infrastruktūros trasa nuo Puntuko akmens iki Niūronių Arklio muziejaus, J.Biliūno sodybos, Arklio kelio ir daugelio kitų lankytinų objektų. Atsižvelgus į projekto svarbą bei sąsają su kitais viešosios infrastruktūros projektais, jau įrengtais/įrenginėjamais objektais, Šventosios upės kairiojo kranto viešoji infrastruktūra tampa kaip "investicinė" ašis, apie kurią sukasi/suksis ir kiti turizmo, laisvalaikio bei rekreacijos objektai, todėl šio objekto reikšmė ypatinga Anykščių kurortinės teritorijos plėtrai bei numatyta Utenos regiono plėtros 2009 - 2016 m. plane, Anykščių rajono 2012 - 2019 m. strateginiame plėtros plane bei Anykščių rajono savivaldybės 2013 - 2015 veikos plane, Anykščių miesto bendrajame plane.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinamas projektas turės teigiamą, ar bent jau neutralų poveikį ES horizontalioms sritims ir užtikrins ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių apsektų sinergiją. Aplinkosaugos srityje: įgyvendinus investicinį projektą aplinkos kokybė tik pagerės ir gamtos ištekliai bus naudojami itin racionaliai, laikantis visų ES ir nacionalinių aplinkosaugos reikalavimų bei standartų. Klimato kaitai įtakos projekto įgyvendinimas neturės (neutralus poveikis). Socialinėje srityje: užimtumui tiesioginio poveikio projekto įgyvendinimas neturės (bus sukurtos palankios sąlygos verslui plėtotis, o to rezultatas - naujos darbo vietos regione), skurdui ir socialinei atskirčiai tiesioginio poveikio taip pat nebus (neutralus poveikis), švietimui ir mokslui, kultūros savitumui šis projektas tiesioginio poveikio nedarys.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu pasiekti rezultatai integruoti į bendrą miesto infrastruktūros sistemą, t. y. į bendrą kelių, takų, miesto bendro naudojimo plotų ir viešųjų erdvių, apšvietimo ir kitos infrastruktūros sistemą ir yra nedaloma šios infrastruktūros dalis, tad projekto tęstinumą instituciniu, finansiniu ir organizaciniu aspektais užtikrins Anykščių rajono savivaldybės administracija.
Projekto metu sukurtas turtas nuosavybės teise ir toliau priklausys projekto vykdytojui (Anykščių rajono savivaldybei), todėl tiek organizaciniu, tiek instituciniu aspektais bus ir toliau kuruojamas paties projekto vykdytojo, kuris pasirašydamas projekto finansavimo ir administravimo sutartį prisiėmė įsipareigojimus dėl projekto metu sukurto turto tolesnės priežiūros ir tinkamo, ar teisėto jo naudojimo bei yra atsakingas už pasiektų projekto rezultatų tolimesnį funkcionavimą. Atsižvelgus į tai, kad sukurta viešoji turizmo infrastruktūra yra integruota į bendrą miesto infrastruktūros sistemą, finansiniu aspektu projekto rezultatų tęstinumą taip pat užtikrins projekto vykdytojas iš bendro biudžeto, skirto miesto infrastruktūros priežiūrai ir išlaikymui. Tiesioginę infrastruktūros priežiūrą (šienavimas, sniego valymas, šiukšlių surinkimas, einamasis remontas ir t.t.) pagal šiuo metu galiojančia paslaugų teikimo sutartį, kaip ir kitų Anykščių miesto bendro naudojimo plotų ir viešųjų erdvių bei objektų priežiūrą, atliks UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis”.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.anyksciai.lt/lt/naujienos_449/p20/es-paramos-deka-nauja-tur-r2zb.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip, tiek prieš projekto įgyvendinimą, tiek įgyvendinant projektą buvo rengti informaciniai pranešimai ir kitą informacija apie planuojamą bei vykdomą projektą.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė projektas visapusiškai skirtas bei orientuotas į viešąjį interesą - turėti bei galėti nemokamai naudotis sukurtomis ir poilsiui bei sveikatingumui pritaikytomis viešosiomis erdvėmis
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus