Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Viešintų miestelio kompleksinė plėtra

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Sudaryti prielaidas spartesnei ukines veiklos diversifikacijai kaimo vietovese
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 339,43 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 27,52 EUR
Projekto tikslas Projektu numatoma modernizuoti Viešintų miestelio viešąją infrastruktūrą: rekonstruoti kultūros centro pastato dalį, pritaikant ją bendruomenės poreikiams, sutvarkyti aikštę šalia kultūros centro pastato ir miestelio parką, jame įrengiant rekreacines zonas. Šio projekto tikslinės grupės –Viešintų miestelio gyventojai. Modernizuota viešąja infrastruktūra naudosis tiek Viešintų miestelio gyventojai, tiek jų svečiai ar kiti į miestelį atvykę asmenys. Tikimasi, kad modernizavus viešąją infrastruktūrą metu bus išspręstos miestelio problemos, susijusios su gyventojų skaičiaus, žmonių užimtumo mažėjimu, priklausomybe nuo žemės ūkio veiklos. Sutvarkius kultūros centro patalpų dalį bei jas pritaikius bendruomenės poreikiams, miestelio gyventojai galės rengti koncertus, seminarus, leisti laivalaikį, organizuoti renginius. Sutvarkius automobilių stovėjimo aikštelę, privažiavimo kelią, aikštę, parką bei rekonstravus šaligatvį pagerės Viešintų miestelio gyventojų bendruomeninės infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka. Minėtos viešosios infrastruktūros sutvarkymas turėtų prisidėti prie sąlygų diversifikuoti Anykščių rajono Viešintų miestelio gyventojų veiklą sudarymo.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisidės prie dviejų nediskriminavimo principo aspektų – nediskriminavimo negalios ir amžiaus pagrindu, nes pastatas, šalia jo esanti aikštė ir prieigos bei sutvarkytas parkas bus pritaikyti žmonėms su negalia, o kompleksiškai sutvarkyta infrastruktūra galės tenkinti įvairaus amžiaus žmonių poreikius. Likusių nediskriminavimo pagrindų ir lyčių lygybės atžvilgiu projektas bus neutralus, nes jo rezultatais galės naudotis visi, nepriklausomai nuo lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, tikėjimo, seksualinės orientacijos.
Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo: aplinkosaugos srityje – bus sutvarkytas nuo šiukšlių parkas; socialinėje srityje – bus įrengtos bendruomenės patalpos bei kompleksiškai sutvarkytas parkas. Šia infrastruktūra galės naudotis socialinių problemų turinčios šeimos, žmonės su negalia, jaunimas, tėvai su mažais vaikais, vyresnio amžiaus žmonės; ekonomikos srityje – modernizavus dalį pastato bus prisidėta prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo, parke bus įrengti pėsčiųjų takai.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto rezultatų finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Įtraukus modernizuotus infrastruktūros objektus į svarbių viešųjų objektų sąrašą, Anykščių rajono savivaldybės administracija numatys finansinius išteklius, reikalingus tinkamam turto naudojimui pasibaigus projektui. Projekto metu modernizuotos infrastruktūros objektų tinkamai eksploatacijai užtikrinti numatoma atlikti einamąjį pastato remontą, trinkelių ir kitos dangos priežiūrą, vykdyti apželdinimo darbus, užtikrinti valymą.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ab4ab2ccef5d4e658dfa307925030a4a&webmap=7eeaffbc74bb417db8d5962b021bba0a#

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė projektas visapusiškai skirtas bei orientuotas į viešąjį interesą - turėti bei galėti nemokamai naudotis sukurtomis ir poilsiui bei sveikatingumui pritaikytomis viešosiomis erdvėmis
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.