Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Varnių miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant Varnių kultūros centro pastatą

Telšių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Rajonas Telšių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 87
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2011-2015
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 636.011,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 70.334,00 EUR
Projekto tikslas Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Varnių miestelio vietovėje, kompleksiškai sprendžiant vietovės problemas, siekiant padidinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 12

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinus projektą Varnių miesto ir aplinkinių kaimų gyventojams pagerėjo kultūrinių paslaugų prieinamumas, ilgainiui bus kuriamos sąlygos mažinti gyventojų emigraciją iš kaimo, sudaromos kaimo gyventojams vienodai palankios sąlygos gyventi ir dirbti, kaip ir miesto gyventojams. Tai turi teigiamos įtakos ir viso rajono tolygiai plėtrai. Yra užtikrinta geresnė paslaugų kokybė. Projekto įgyvendinimas sudarė prielaidas verslumo kaime didinimui, galimybių įsidarbinti kaime pagal atitinkamą išsilavinimo lygį ir profesinę kvalifikaciją didėjimui nes buvo sudarytos prielaidos gauti suinteresuotumą kokybiškomis ne žemės ūkio veiklomis, taip sukuriant prielaidas gyventojų akiračio plėtimui, prielaidos per savišvietą ir bendravimą kilti verslumo idėjoms.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.telsiai.lt/go.php/Valdymo-strukturos-schema143374
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.telsiai.lt/index.php?588709892
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
13
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu rekonstravus dalį Varnių kultūros centro pastato, sutvarkius dalį aplinkos bei greta esantį skverą, sukurtos ir atnaujintos infrastruktūros tinkamą priežiūrą, eksploataciją ir tolimesnį palaikymą užtikrins Telšių rajono savivaldybė bei jai pavadžios biudžetinės įstaigos, atsakingos už viešųjų paslaugų organizavimą sukurtoje infrastruktūroje. Ši priežiūra bus organizuojama per kasmetines programas: valymo, atnaujinimo, priežiūros, apželdinimo ir pan. Projekto metu sukurtos ir atnaujintos infrastruktūros priežiūros finansavimą užtikrins Telšių rajono savivaldybė tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto ir jo programų arba per pavaldžių institucijų asignavimus, tam tikslui bus numatyti atitinkami finansiniai ištekliai (savivaldybės lėšos sukurtų produktų priežiūrai per kasmetines tvarkybos programas, esant poreikiui – privatūs finansavimo šaltiniai naujojo susijusio turto sukūrimui ar pan.). Taip pat tikslinėms reikmėms (inventoriaus įsigijimas, renginių organizavimas ir kt.) gali būti naudojama labdara/parama.
Įgyvendinus projektą pastate ir toliau yra teikiamos kultūros bei jaunimo užimtumo viešosios paslaugos – veikia kultūros ir jaunimo centras, viešoji biblioteka, organizuojama daugiau renginių, kviečiama daugiau kokybiškų atlikėjų, kolektyvų, dėl gerų sąlygų į kultūrinę veiklą įsitraukė daugiau gyventojų: daugiau vaikų, senjorų lanko saviveiklos būrelius, jaunimo įsitraukė į jaunimo centro veiklą, daugiau lankytojų sulaukia renginiai, padaugėjo skaitytojų bei interneto vartotojų bibliotekoje. Sutvarkius skverą yra sudarytos sąlygos kultūriniams renginiams po atviru dangumi, sudarytos sąlygos vietos gyventojų laisvalaikiui ir poilsiui naujai sukurtoje poilsio zonoje. Už šių viešųjų paslaugų organizavimą bus atsakinga Telšių rajono savivaldybė arba ji šias funkcijas perduos pavaldžioms įstaigoms (pvz., savivaldybės biudžetinėms įstaigoms – Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centrui, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekos Varnių filialui). Iš esmės atnaujintas ir naujai sukurtas turtas bus Telšių rajono savivaldybės nuosavybė bei atsakomybė, todėl visų paslaugų organizavimas ne pareiškėjo darbuotojais ir/ar įstaigomis bus derinamas su atsakingais savivaldybės darbuotojais, siekiant saugoti sukurtą turtą ir užtikrinti ilgalaikį teigiamą poveikį.
Nuorodos į projekto rezultatus https://www.facebook.com/pages/Varni%C5%B3-kult%C5%ABros-ir-jaunimo-centras/156461727717532

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.telsiai.lt/index.php?2181283456
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Taip

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip. Projekto partneris - Varnių kultūros ir jaunimo centras
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Tinklalapyje nurodyti savivaldybės filialai - seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) el.paštu info@telsiai.lt.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veilos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip. Parengtas investicinis projektas ir galimybių studija
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Projektas įgyvendintas ir šie dokumentai nėra skelbiamo viešai
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga