Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kavarsko mieste

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Viešųjų paslaugų kokybė ir prienamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Priemonė ,,Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas"
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 192.351,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 33.944,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas, papildomas ir neformalus vaikų ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas, socialinė- pramoginė veikla. Sociokultūrinė, meninė vaikų ir suaugusiųjų veikla. Skalbykloje, dušų patalpose numatytas paslaugų teikimas socialiai remtiniems ir senyvo amžiaus žmonėms. Treniruoklių salė pritaikyta bendruomenės poreikiams.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimas tiesiogiai skatins skirtumų tarp šalies regionų ir regiono viduje mažinimą. Projekto veiklų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį aplinkosaugai (bus vykdomi remonto darbai laikantis aplinkosaugos reikalavimų, tvarkoma aplinka, atnaujintos patalpos užtikrins naudotojų saugumą), socialinei sričiai (sukuriamos užimtumo sąlygos, skatinamas gyventojų bendruomeniškumas, socialinių ir kultūrinių paslaugų pasiūla mažins gyventojų socialinę atskirtį) ekonomikos augimui (edukacinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, jaunimo užimtumo didinimas skatins integraciją ir grįžimą į darbo rinką, geresnių gyvenimo sąlygų sukūrimas teigiamai įtakos emigracijos mažėjimą). Pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, miestelio viešoji infrastruktūra, grįžimas į darbo rinką sąlygos regiono vystymąsi. Viešojo pastato remonto darbai tiesiogiai prisidės prie darnaus vystymo, kadangi bus panaudojama esama infrastruktūra nekuriant naujos.
Įgyvendinant projektą, bus sudarytos vienodos galimybės vyrams ir moterims, taip pat bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projekte ir naudotis projekto rezultatais, todėl šiuo atžvilgiu projektas bus neutralus. Vykdant remonto darbus patalpos bus pritaikytos žmonėms su negalia.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
5
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Už projekto įgyvendinimo metu įrengtą infrastruktūrą bus atsakinga Anykščių rajono savivaldybės administracija. Kavarsko UDC nepertraukiamai bus organizuojamos švietimo, kultūrinės ir socialinės veiklos vaikams ir kaimo bendruomenei. Įrengus UDC bus sukurtos naujos darbo vietos, paskirti žmonės, kurie bus atsakingi ir užtikrins UDC veiklų tęstinumą. Kavarsko UDC veikla bus finansuojama iš savivaldybės biudžeto, todėl gavus paramą, Anykščių rajono savivaldybės administracija įsipareigos užtikrinti Projekto rezultatų finansinį tęstinumą administracijos lėšomis.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=e4a0e340fe6d4a77bd15aacba4c41c0b&webmap=27ffebb6f1864270bb85ee46b2ea97db

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės patvirtintos Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-835 ir patalpintos CVP IS ir organizacijos interneto tinklapyje adresu http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Buvo atsižvelgta į dalies gyventojų ( daugiausia senyvo amžiaus ir pageidavimą Kavarsko mieste turėti sąlygas nusiprausti ir išsiskalbti. Taip pat atsižvelgta į pageidavimą turėti treniruoklių salę.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Finansinė korekcija nebuvo taikoma.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taikomos bendrosios etikos ir elgesio normos, skirtos viešiesiems subjektams
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Kaštų ir naudos analizė nebuvo atliekama, kadangi projektas negeneruoja pajamų.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Netaikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.