Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Traupio miestelio kompleksinė plėtra

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J.Biliūno 23 LT-29111 Anykščiai
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Sudaryti prielaidas spartesnei ukines veiklos diversifikacijai kaimo vietovese
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 458.892,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 37.207,00 EUR
Projekto tikslas Traupio miestelyje yra įsikūrusi Traupio miestelio bendruomenė, kuri sprendžia gyventojų gyvenamosios aplinkos bei bendruomeninės infrastruktūros esamas problemas. Šiuo metu Traupio miestelyje yra šios didžiausios problemos: mažėjantis gyventojų skaičius (jaunimo migracija), kaimo žmonių užimtumo didelė stoka, didelė priklausomybė nuo ūkinės veiklos, bendruomenė neturi patalpų, kur galėtų rengti koncertus, leisti laisvalaikį, rengti seminarus, organizuoti renginius. Miestelyje trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, esami privažiavimo keliai ir šaligatviai prie svarbių bendruomenei pastatų yra labai prastos būklės. Kaimo žmonės neturi jokių įrengtų poilsio zonų, kuriose galėtų pailsėti, pabendrauti vieni su kitais. Nėra įrengtų sporto aikštynų, kuriuose būtų galima rengti įvairias sporto šventes ar varžybas. Norint išspręsti šias problemas projekto metu numatoma Traupio miestelyje rekonstruoti viešąjį administracinį pastatą; sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę bei prieigas prie modernizuojamo pastato; sutvarkyti teritoriją aplink modernizuojamą pastatą, įrengti poilsio aikšteles, rekreacines zonas, kultūrinių renginių zonas. Modernizuota viešąja infrastruktūra naudosis tiek Traupio miestelio gyventojai, tiek svečiai bei turistai.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo: aplinkosaugos srityje - bus sutvarkyta teritorija aplink modernizuojamą pastatą; socialinėje srityje – bus įrengtos bendruomenės patalpos bei kompleksiškai sutvarkyta teritorija aplink pastatą, įrengtos poilsio aikštelės, rekreacinės zonos, kuriomis galės naudotis socialinių problemų turinčios šeimos, žmonės su negalia, jaunimas, tėvai su mažais vaikais, vyresnio amžiaus žmonės; ekonomikos srityje – modernizavus pastatą bus prisidėta prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo, teritorijoje aplink modernizuojamą pastatą bus įrengti pėsčiųjų takai, bus sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė bei prieigos prie pastato.
Projektas prisidės prie dviejų nediskriminavimo principo aspektų – nediskriminavimo negalios ir amžiaus pagrindu, nes pastatas, šalia jo esanti teritorija, automobilių stovėjimo aikštelė ir prieigos bus pritaikytos žmonėms su negalia, o kompleksiškai sutvarkyta infrastruktūra galės tenkinti įvairaus amžiaus žmonių poreikius. Likusių nediskriminavimo pagrindų ir lyčių lygybės atžvilgiu projektas bus neutralus, nes jo rezultatais galės naudotis visi, nepriklausomai nuo lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, tikėjimo, seksualinės orientacijos.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto produktais galės naudotis tiek Traupio miestelio, tiek Anykščių raj. gyventojai. Numatomų modernizuoti projekto elementų naudojimo pobūdis po projekto atitinka dabartinį pobūdį – viešojo naudojimo erdvė, todėl projektas yra tęstinis, siekiant užtikrinti gyventojų ir svečių poreikius kultūrai, poilsiui, priėjimui prie svarbių viešųjų objektų ir paslaugų. Siekiant sukurtų produktų tęstinumo, bus užtikrinta projekto metu modernizuotos infrastruktūros objektų tinkamą priežiūra ir eksploatacija. Šiam tikslui bus numatomi šie nuolatiniai darbai: einamasis pastato remontas, apželdinimo programos vykdymas, trinkelių ir kitos dangos priežiūra, valymas. Projekto tęstinumas bus užtikrintas Anykščių r. savivaldybės biudžeto lėšomis.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ab4ab2ccef5d4e658dfa307925030a4a&webmap=7eeaffbc74bb417db8d5962b021bba0a#

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė projektas visapusiškai skirtas bei orientuotas į viešąjį interesą - turėti bei galėti nemokamai naudotis sukurtomis ir poilsiui bei sveikatingumui pritaikytomis viešosiomis erdvėmis
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.