Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Teritorijų planavimo dokumentų – specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Teritorijų planavimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 69.218,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 10.383,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - subalansuoti urbanistinę ir kurortinės teritorijos paslaugų plėtrą bei kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui Anykščių rajone. Parengti 3 specialieji planai (1. Anykščių miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17071, buvęs kodas UV 2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas; 2. A. Vienuolio namo - muziejaus (unikalus kodas 10476, buvęs kodas IR 145), A. Baranausko klėtelės (unikalus kodas 10475, buvęs kodas 144), A. Vienuolio kapo (unikalus kodas 10477, buvęs kodas IR 146) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas; 3. Penkių sodybų gatvinio kaimo (unikalus kodas 10307, buvęs kodas AtV-295), Pakalnių k. Kavarsko sen., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas). Parengti 3 detalieji planai (1. Devynių rekreacinės paskirties žemės sklypų detalusis planas; 2. Senojo Niūronių etnografinio kaimo išplanavimo ir pritaikymo dabartinei turizmo infrastruktūrai detalusis planas; 3. Kriokšlio rekreacinės zonos detalusis planas)
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 2

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Parengti specialieji ir detalieji planai leis subalansuoti urbanistinę ir kurortinės teritorijos paslaugų plėtrą, užtikrins Anykščių rajono darnų vystymąsi, tikslingą teritorijų panaudojimą ir prisidės prie investicijoms palankios aplinkos sukūrimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Buvo būtina parengti teritorijų planavimo dokumentus, siekiant skatinti investicijas Anykščių rajone, kurie užtikrintų Anykščių miesto istorinės dalies išsaugojimą, nustatytų (patikslintų) gatvinio kaimo teritorijos ir apsaugos zonos ribas, reglamentuotų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą. Šie parengti specialieji ir detalieji planai tiesiogiai prisideda prie Anykščių miesto, kaip kurortinės teritorijos, vystymosi proceso, investicijų pritraukimo, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimo Anykščių rajone.
Nuorodos į projekto rezultatus https://map.tpdris.lt/tpdris-gis/index.jsp?action=tpdrisPortal

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Akcininkų ir dalininkų nėra
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių rajono savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Rsepublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.