Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Svėdasų miestelio kompleksinė plėtra

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Sudaryti prielaidas spartesnei ukines veiklos diversifikacijai kaimo vietovese
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 255.260,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 20,70 EUR
Projekto tikslas Projektu numatoma sutvarkyti kultūros namų pastato dalį, sutvarkyti teritoriją aplink kultūros namų pastatą ir parką prie J. Tumo Vaižganto paminklo. Esama šios infrastruktūros būklė yra bloga. Neišplėtota Svėdasų miestelio viešoji infrastruktūra stabdo ūkio plėtrą ir veiklų diversifikavimo galimybes kaime, riboja kaimo gyventojų savirealizacijos poreikius ir turiningo laisvalaikio pasirinkimo galimybes. Projekto tikslinės grupės: Svėdasų miestelio gyventojai. Modernizavus kultūros namų pastato dalį bus padidintas Svėdasų miestelio patrauklumas, sudarytos sąlygos aktyviai bendruomenės bei gyventojų veiklai (švenčių ir kitų laisvalaikio renginių organizavimas). Sutvarkius teritoriją aplink kultūros namų pastatą bus sukurta patraukli susitikimų, susirinkimų, švenčių ir kitų renginių organizavimo vieta atviroje lauko erdvėje. Atlikus parko prie J. Tumo Vaižganto paminklo aplinkos tvarkybos darbus miestelio gyventojams ir svečiams bus sukurta patraukli poilsiui–rekreacijai pritaikyta viešoji erdvė. Investuojant į viešuosius Svėdasų miestelio objektus bus sudaromos prielaidos kaimo gyventojų veiklų diversifikavimui – poilsio paslaugų organizavimui (pardavimo paslaugos: maisto produktų, rankdarbių, suvenyrų pardavimas; nuomos paslaugos: dviračių, valčių, baidarių nuoma; kitos paslaugos: jodinėjimo arkliais, ekskursijų organizavimas).
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto metu sukurta infrastruktūra bus pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. Likusių nediskriminavimo pagrindų, t.y. rasės, etninės kilmės, religijos, tikėjimo, seksualinės orientacijos, amžiaus ir lyčių lygybės atžvilgiu projektas bus neutralus.
Projektas prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo šiose srityse: aplinkosaugos ( miestelyje projekto lėšomis bus įrengtos šiukšliadėžės, sutvarkyta aplinka); socialinėje (tikimasi, kad projekto rezultatai padės kompleksiškai gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir didinti teritorijos patrauklumą per viešųjų objektų ir paslaugų prieinamumą, kokybės gerinimą, jaukios aplinkos kūrimą); ekonomikos (tikimasi, kad projekto rezultatai padės išlaikyti esamus bei pritraukti naujus investuotojus, tokiu būdu skatinant mažesnių šalies kaimo vietovių verslo konkurencingumą ir jų ūkio augimą).
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Numatomi modernizuoti objektai nuosavybės teise priklauso Anykščių rajono savivaldybės administracijai. Po projekto įgyvendinimo objektų nuosavybė ir valdymas nesikeis. Projekto atitikimas Utenos regiono plėtros 2009–2016 m. plano bei Anykščių rajono 2009–2013 m. strateginio plėtros plano nuostatoms, tikslams, uždaviniams ir priemonėms, užtikrina pakankamą institucinį (teisinį) projekto veiklos tęstinumą. Sukūrus naująjį turtą jį iš biudžeto lėšų prižiūrės Anykščių rajono savivaldybės administracija. Esant poreikiui, bus atliekami smulkūs atnaujinimo darbai.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ab4ab2ccef5d4e658dfa307925030a4a&webmap=7eeaffbc74bb417db8d5962b021bba0a#

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė projektas visapusiškai skirtas bei orientuotas į viešąjį interesą - turėti bei galėti nemokamai naudotis sukurtomis ir poilsiui bei sveikatingumui pritaikytomis viešosiomis erdvėmis
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.