Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 44
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Mokymasis visą gyvenimą
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 519.404,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Projekto tikslas - įkurti Imitacinį mokymo centrą Statybos ir NT specialistams. .
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 11

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Šis projektas tiesiogiai prisideda prie 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ įgyvendinimo visu savo turiniu ir apimtimi. Įgyvendinamas projektas skatins tarptautinį bendradarbiavimą, studentų praktinių įgūdžių stiprinimą.Įkurtas Centras sudarys salygas aukštųjų mokyklų studentams tobulinti praktinius įgūdžius pasinaudojant inovatyvia intelektine praktinio mokymo informacine sistema, sukurta remiantis metodine medžiaga, kurią rengs vieni geriausių atitinkamų sričių specialistai Lietuvoje. Medžiagos atitikimą statybos ir NT rinkos poreikiams užtikrins didžiausių šių šakų asociacijų dalyvavimas metodinės medžiagos rengime.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūros schema: http://www.vgtu.lt/kontaktai/struktura/520?lang=1
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Vilniaus Gedimino technikos universitetas įsipareigoja "laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu."
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
6
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
5
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekte naudojamos mokymo metodų, studijų organizavimo ir sisteminės inovacijos yra naujos statybos ir nekilnojamojo turto šakai nacionaliniu lygmeniu, o intelektinių praktinio mokymo sistemų inovacijos yra naujos Europos Sąjungos lygmeniu.

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles VGTU Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020209734
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Prieš pradedant projektą buvo įvertinti socialinių dalininkų poreikiai ir lūkesčiai
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija; Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Specialūs apmokymai nevykdomi..
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Vilniaus Gedimino technikos universiteto teisinę situaciją apibrėžia Statutas: http://www.vgtu.lt/universitetas/statutas/73394
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje nurodoma, kiek ir kokių padalinių jis turi: http://www.vgtu.lt/kontaktai/struktura/520?lang=1
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Bendra tvarka.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų etikos kodeksas
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinės etikos kodekso 14 nuostata
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinės etikos kodekso 10 ir 14 nuostatomis
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Netaikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta, kad sutarties sąlygos viešai neskelbiamos.