Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 22.997,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 4.058,00 EUR
Projekto tikslas
Efektyvus viešasis administravimas galimas tik turint pakankamai kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių. 2009 m. Anykščių rajono savivaldybės administracija, norėdama išsiaiškinti, kokius mokymus tikslinga vykdyti, tam kad būtų optimizuota įstaigos veikla, kad didėtų darbuotojų darbo efektyvumas ir našumas, atliko anketinę 292 darbuotojų apklausą. Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad Anykščių rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams labiausiai trūksta Europos Sąjungos kalbų (anglų kalbos) ir kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių. Siekiant pašalinti šiuos žinių ir įgūdžių trūkumus, pakelti darbuotojų ir politikų kvalifikaciją ir kompetenciją, jų darbo našumą ir efektyvumą, o tuo pačiu visos įstaigos darbo našumą bei patobulinti jos valdymą, reikalingi specialiuosius įgūdžius tobulinantys mokymai. Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Projekto uždavinys – suorganizuoti bei įvykdyti užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių mokymus. Projekto tikslinė grupė – Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai. Projekto metu buvo įvykdyti 3 mokymai, kuriuose dalyvavo savivaldybės darbuotojai ir politikai (beveik pusė visos savivaldybės darbuotojų), buvo išduoti mokymų baigimo pažymėjimai. Mokymų dėka dalyviai įgijo jiems trūkstamų ir reikalingų Europos Sąjungos kalbų ir kompiuterinio raštingumo žinių bei įgūdžių, kuriuos pritaiko atlikdami savo tiesiogines pareigas. Baigę mokymus darbuotojai ir politikai pakelė savo kvalifikaciją, gali efektyviau ir našiau dirbti, dėl ko pagerėjo institucijų ir įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų kokybė ir visos savivaldybės darbo organizavimas, veiklos efektyvumas bei našumas.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. Projekto dalyviai (asmenys, kurie dalyvaus mokymuose, bei asmenys, kurie bus atsakingi už projekto administravimą) parinkti neatsižvelgiant į jų lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją arba tikėjimą, amžių, seksualinę orientaciją. Projekto sritis – Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų darbo našumo didinimas ir veiklos tobulinimas. Projekto dėka sukurti ir pasiekti rezultatai nediskriminuoja tikslinės grupės, o projekto rezultatų efektyvumas ir rezultatyvumas priklausys nuo turimų gebėjimų ir tinkamo pasirengimo lygio taikyti žinias bei įgūdžius.
Projekto veiklos neturi neigiamo poveikio aplinkosaugai (projekto metu nenumatomi statybos ar panašūs darbai; projektas nėra žalingas aplinkai), socialinei sričiai (nenumatomas neigiamas projekto poveikis užimtumui, skurdui ir socialinei atskirčiai, sveikatai, švietimui ir mokslui, kultūros savitumui), ekonomikos augimui (nenumatomas neigiamas projekto poveikis darniam pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymuisi), regionų vystymuisi (nenumatomas neigiamas projekto poveikis aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimui), informacinės visuomenės ir žinių visuomenės plėtros srityje. Projekto veiklos turės teigiamą poveikį socialinei sričiai, nes savivaldybės darbuotojai, pakėlę savo kvalifikaciją, galės teikti kokybiškesnes ir prieinamesnes viešąsias paslaugas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Anykščių rajono savivaldybės taryba įsipareigoja skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui ir pati yra suinteresuota projekto tęstinumo užtikrinimu. Projekto finansinis tęstinumas užtikrintas iš Anykščių rajono savivaldybės lėšų. Kadangi visi mokymai orientuoti į specialiųjų įgūdžių tobulinimą, tai įgytas naujas žinias bei įgūdžius, darbuotojai turi galimybę taikyti vykdydami savo kasdienines pareigas ir atlikdami savo tiesioginius darbus. Įgytos žinios ir gebėjimai toliau bus stiprinami asmeniškai ar įstaigos organizuojamuose mokymuose, seminaruose. Įgytas žinias darbuotojai gali perteikti ir naujai įsidarbinusiems darbuotojams, gali keistis teorine ir praktine informacija su kitomis įstaigomis ir savivaldybėmis.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=28a4dc9e61b24a4a86fb42fc2924a52e&webmap=439ab495ff104683955ef4eb56a30d5b

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip, tiek prieš projekto įgyvendinimą, tiek įgyvendinant projektą buvo rengti informaciniai pranešimai ir kitą informacija apie planuojamą bei vykdomą projektą. Taip pat, tikslinė grupė buvo apklausiama anketiniu būdų kokių mokymų jiems trūksta labiausiai.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Nebuvo taikoma
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.