Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra” einamasis vertinimas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Kupiškio gatvė, Atkočiškės 28113, Lietuvos Respublika
Rajonas Utenos r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 3
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas, „Aplinka ir darnus vystymasis“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Planinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2.462.444,68 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 186.810,41 EUR
Projekto tikslas Užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas įgyvendina darnesnę visuomenės viziją, mažina atskirų regionų skirtumus ir gerina gyvenimo aplinkos ir kokybę, padidins paslaugų vartotojų skaičių.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/1_apie_imone/1_1_bendra_informacija/valdymas/bendroves_valdymo_struktura/bendroves_valdymo_struktura/valdymo_struktura.pdf
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/1_apie_imone/1_1_bendra_informacija/iso_politika.pdf
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Rezultatų pasiekimui, vykdomas projekto viešinimas UAB „Utenos vandenys“ internetinėje svetainėje http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html, rajoninėje spaudoje publikuojami straipsniai. Įmonėje pildoma gyventojų prisijungimo prie nuotekų ir vandentiekio apskaita. Nuo projekto pradžios prie nuotekų tinklų prisijungė 43,2% vartotojų, skaičiuojant nuo sudarytos prisijungimo galimybės (tame tarpe ir laisvi sklypai).
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/4_informacija/4_3_pirkimai_pardavimai/uab_utenos_vandenys_supaprastintu_pirkimu_taisykles_2014-07-22.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Apie numatomas ES investicijas į vandetvarkos plėtros infrastruktūrą buvo informuoti Utenos r. sniūnijų seniūnai, organizuoti susitikimai su gyventojais seniūnijose.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Finansinių korekcijų nebuvo

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip, įmonės darbuotojai vadovaujasi patvirtintu korupcijos prevencijos planu, http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/4_informacija/4_4_veiklos_viesinimas/korupcijos_prevencijos_programos_igyvendinimo_planas.pdf
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Utenos rajono savivaldybės taryba. http://www.utenosvandenys.lt/bendra-informacija.html
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonė filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/4_informacija/4_4_veiklos_viesinimas/vidaus_tvarkos_taisykles.pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Įmonėje veikia korupcijos prevencija.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.esparama.lt/pasirasytos-sutartys?pgsz=10&order=&page=12&priem_id=000bdd538000119c&proCode=&applicantName=&proName=&amountSupportFrom=&amountSupportTo=&program_priority=VP3-3&amountPaidFrom=&amountPaidTo=&contractDateFrom=&contractDateTo=&kvietimoNr=&proStatusName=&contractFinishedDateFrom=&contractFinishedDateTo=&apskritis=&igyv_saviv=