Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Panevėžio rajono 2016-2022 m. plėtros strateginis planas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Rajonas Panevėžio r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 112
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis planavimas
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 15.250,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 2.691,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – užtikrinti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos darnų vystymąsį bei plėtrą. Šiam tikslui pasiekti buvo parengtas Panevėžio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, buvo suformuluota institucijos misija ir strateginiai tikslai, aprašytos institucijos vykdomos programos, šių programų tikslai ir siekiami rezultatai, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai". Projekto atitikties horizontaliosioms sritims parametrai: darnus vystymasis; lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Šio projekto tikslui pasiekti, iškeltas uždavinys - parengti Panevėžio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2016-2022 metams.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.panrs.lt/go.php/Struktura-ir-kontaktai44493832592734
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.panrs.lt/go.php/Korupcijos-prevencija340
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
0
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Pasiektas rezultatas - parengtas Panevėžio rajono savivaldybės strateginės plėtros planas 2016-2022 metams. Projektas skirtas savivaldybės vykdomų veiklų, atliekamų funkcijų ilgalaikiam planavimui. Sukurtas strateginis plėtros planas užtikrins tolygią savivaldybės plėtrą. Projektas naudingas vietos bendruomenei, svečiams. Rengiant planą atsižvelgta į nuolat kintančias plėtros tendencijas savivaldybėje. Parengto ilgalaikio plėtros plano naudojimą kasdieninėje veikloje, įgyvendinant savivaldybei priskirtas funkcijas bei darbuotojų įgytų žinių bei įgūdžių tinkamą panaudojimą, siekiant gerinti regioninės plėtros planavimą ir veiklos valdymą, užtikrins Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.panrs.lt/go.php/Strateginis-planavimas496

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.panrs.lt/go.php/Viesieji-pirkimai463
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Panevėžio rajono savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Panevėžio rajono savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (tokių bendrovių ir filialų neturi)
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.panrs.lt/go.php/lit/IMG/2
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutarties p.14.3 skelbia "Šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus."