Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

„Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajone socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams”

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva
Rajonas Radviliškio r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius daugiau kaip 60
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013 m.
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis nestacionarių socialinių paslaugų teikimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 698.080,11 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 123.190,74 EUR
Projekto tikslas Išplėsti nestacionarių socialinių paslaugų teikimo tinklą Radviliškio rajono socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams, kurie negali tinkamai savimi pasirūpinti, padėti jiems spręsti socialines problemas, skatinti integraciją į vietos bendruomenę ir gerinti jų gyvenimo kokybę
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto metu sukurta nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra Radviliškio rajono tikslinėms grupėms, tokiu būdu skatinant sanglaudą tarp rajono ir miesto gyventojų, nestacionarių paslaugų atžvilgiu. Projekto metu sukurtos galimybės tikslinių grupių nariams kryptingai spręsti iškylančias nesugebėjimo tinkamai savimi pasirūpinti, socialinės izoliacijos, vienatvės, smurto šeimoje, priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų, ilgalaikio nedarbo bei skurdo problemas, kartu sudarytos sąlygos konkurencingos darbo jėgos atsiradimui, nes Projekto dėka, minėtas problemas patiriantys šeimos nariai galės dalyvauti profesinėje veikloje. Projekto metu sukurta infrastruktūra užtikrins geras darbo sąlygas įkurto Centro darbuotojams. Įgyvendinant projektą buvo atsižvelgta į ekonominius ir socialinius visuomenės tikslus, sudarant galimybes dabartinei ir ateinančioms kartoms pasiekti visuotinę gerovę, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.radviliskis.lt/Struktura-ir-kontaktai204532802694
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu buvo pastatytas nestacionarių socialinių paslaugų centras, įsigyta kompiuterinė įranga ir baldai. Naujai pastatytame pastate įsikūrė Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą (toliau – Centras). Jo struktūrą sudaro trys padaliniai:
1. Paramos šeimai tarnyba, kurioje bus teikiamos informavimo ir konsultavimo, psichologinio konsultavimo, socialinio darbo ir laisvalaikio organizavimo paslaugos.
2. Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu.
3. Krizių centras motinoms ir vaikams, kuriame bus teikiamos psichologinės pagalbos ir laikinosios nakvynės paslaugos.
Centre įkurtos septynios naujos darbo vietos. Vykdydamas savo veiklą Centras per metus aptarnauja ne mažiau kaip 250 žmonių iš įvairių tikslinių grupių. Yra įkurtos 45 vietos paslaugų gavėjams. Projekto metu sukurtą turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Centras. Projekto finansinį tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybė, skirdama lėšų iš biudžeto Centro veiklai vykdyti. Taip pat numatoma galimybė Centrui gauti lėšų už socialines paslaugas iš įvairių programų ir projektų, labdaros (aukų) bei kitų teisėtų šaltinių.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.radviliskis.lt/Projektai%20342

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_paieska.asp
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais taip, su projekto partneriu Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapija
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai tinklalapyje nurodyti savivaldybės filialai - seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.radviliskis.lt/Klausimai742542 arba el.paštu informacija@radviliskis.lt
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė parengta galimybių studija
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Projektas įgyvendintas ir šie dokumentai nėra skelbiami viešai
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga