Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Luokės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant ir išplečiant buvusį vaikų darželį-lopšelį ir ūkinį pastatą, pritaikant juos bendruomenės poreikiams

Telšių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Rajonas Telšių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 87
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2010-2012
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 568.640,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 46.105,00 EUR
Projekto tikslas Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo Luokės miestelyje
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 7

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinus projektą Luokės miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams pagerėjo svarbių viešųjų paslaugų prieinamumas, ilgainiui bus kuriamos sąlygos mažinti gyventojų emigraciją iš kaimo, sudaromos kaimo gyventojams vienodai palankios sąlygos gyventi ir dirbti, kaip ir miesto gyventojams. Tai turės teigiamos įtakos ir viso rajono tolygiai plėtrai. Buvo užtikrinta geresnė viešųjų paslaugų kokybė. Rekonstravus buvusio vaikų lopšelio-darželio pastatą, į jį buvo perkeltos ir pradėtos teikti bendruomenei aktualios viešosios paslaugos: kultūros, sporto ir laisvalaikio, sudarytos sąlygos vietos gyventojų laisvalaikiui ir poilsiui pastato aplinkoje.
pastato paskirtis, nuosavybės pobūdis ir veiklos pobūdis.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.telsiai.lt/go.php/Valdymo-strukturos-schema143374
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.telsiai.lt/index.php?588709892
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
6
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu sukurtos ir atnaujintos infrastruktūros priežiūros finansavimą užtikrins Telšių rajono savivaldybė tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto ir jo programų arba per pavaldžių institucijų asignavimus, tam tikslui bus numatyti atitinkami finansiniai ištekliai . Esant galimybėms, dalis išlaidų bus padengiama ir iš kitų šaltinių – lėšos iš planuojamų gauti pajamų iš renginių organizavimo, mokamų paslaugų teikimo bus skiriamos turto atnaujinimui, inventoriaus įsigijimui ir pan. Už projekto įgyvendinimą, valdymą ir administravimą bus atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracija. Už įvairių viešųjų paslaugų organizavimą taip pat bus atsakinga Telšių rajono savivaldybė arba ji šias funkcijas perduos pavaldžioms įstaigoms (pvz., savivaldybės biudžetinėms įstaigoms – Luokės kultūros centrui, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekos Luokės filialui ir pan.).Už projekto metu sukurtos infrastruktūros eksploatavimą, kaip jos savininkas, bus atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracija. Pagal projekto metu naudojamas technologijas planuojami sukurti objektai ir jiems panaudotos medžiagos yra labai atsparios oro sąlygoms, gali būti naudojamos 15 ir daugiau metų (pastato konstrukcijos ir medžiagos naudotinos ilgiau), dėl šios priežasties investicijų objektas ir rezultatai turės ilgalaikį panaudojimą eksploataciniu požiūriu. Ateityje, jei iškiltų poreikis papildyti sukurtus rezultatus naująja papildoma infrastruktūra, toks klausimas būtų sprendžiamas atskirai, numatant tam reikiamų lėšų poreikį ir šaltinius.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.telsiai.lt/go.php/Projektinė%20veikla272

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.telsiai.lt/index.php?2181283456
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Taip

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Tinklalapyje nurodyti savivaldybės filialai - seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) el.paštu info@telsiai.lt.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veilos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip. Parengtas investicinis projektas
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Projektas įgyvendintas ir šie dokumentai nėra skelbiamo viešai
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga