Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

JŪROS UPĖS VANDENS TURISTINĖS TRASOS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Rajonas Tauragės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 66
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – plėtoti viešąją aktyvaus poilsio infrastruktūrą, skirtą vandens turizmui organizuoti Tauragės rajone. Projektu siekta sukurti ir išplėtoti Jūros upės vandens turistinės trasos viešąją turizmo infrastruktūrą, sudarant tinkamas turizmo ir poilsiavimo sąlygas.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1prioriteto tikslus bei uždavinius, kurie numtato skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius ir sukuriant palankias sąlygas aktyviam poilsiui.
Projekto rezultatai matuojami stebėsenos pasiekimo rodikliais - įgyvendintų projektų skaičius (1 projektas), sutvarkyti esami turistų traukos objektai (1 objektas), pritrauktų, apsilankiusių turizmo informacijos centre per 2 metus po projekto įgyvendinimo, skaičius (5500 turistų).
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūra yra patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-26 sprendimu Nr. 1. Peržiūrėti struktūrą galite adresu http://www.taurage.lt/index.php?689230114
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Tauragės rajono savivaldybės administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos nuostatais (http://www.taurage.lt/index.php?2956063110). Administracijoje taip pat yra įdiegta kokybės vadybos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sistema (http://www.taurage.lt/index.php?4075873945).
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Tauragės rajono savivaldybės administracija, laikydamasi darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų, užtikrina galimybę lankytis objekte, stebėsenos rezultatai yra pateikiami kasmetinėse ataskaitose. Už sukurtos infrastruktūros priežiūrą atsakinga Tauragės miesto seniūnija, infrastruktūros priežiūrai ir palaikymui yra numatomos savivaldybės biudžeto lėšos.
VŠĮ Tauragės turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis po projekto įgyvendinimo, t.y. nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. pasiektas apsilankiusių turistų skaičius centre viršijo numatatytą rezultatą - centre apsilankė 7896 turistai
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.taurage.lt/index.php?757000307#j8ros

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.taurage.lt/index.php?436597808
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Vandens turizmo infrastruktūros plėtra buvo numatyta įvairaus lygmens strateginio planavimo dokumentuose. Rengiant strateginius planavimo dokumentus aktyviai dalyvavo vietos bendruomenė, verslo atstovai. Apklausų metu, pasiūlymų teikimo metu buvo nustatyta, kad poreikis investuoti į vandens turizmo infrastruktūrą yra vienas iš prioritetinių. Taip pat infrastruktūros sprendiniai buvo derinami su neįgaliųjų atstovais, nes poilsiavietėje prie Jūros upės dalis sporto įrenginių (lauko treniruoklių) yra pritaikyti neįgaliesiems.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su verslo atstovais, gamtos apsaugos specialistais, neįgaliųjų draugijos atstovais. Apie vykdomus darbus buvo informuojama vietos žiniasklaida
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, vadovaujasi viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės administracijai netaikoma.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Savivaldybės administracija turi 8 filialus- seniūnijas. Informacija apie seniūnijas pateikiama savivaldybės internetinėje svetainėje www.taurage.lt
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Pasitikėjimo linijos administracija neturi, yra suteikta galimybė internetinėje svetainėje elektroniniu būdu pateikti klausimus ir gauti atsakymus
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Tauragės rajono savivaldybės administracijoje dirbantys darbuotojai vadovaujasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu. Administracija turi pasitvirtinusi ir kokybės politiką, kuri yra viešas dokumentas ir skelbiamas viešai http://www.taurage.lt/index.php?1000820508. Administracija, struktūriniai padaliniai taip pat turi nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, yra patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisykles.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašas apibrėžia administracijos darbuotojų elgesio reikalavimus, darbo drausmę, kokybę ir efektyvumą.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Interesų konfliktų sprendimo politiką reglamentuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Prieš įgyvendinant projektą buvo parengtas investicinis projektas, kuriame atlikta investicijų poreikio, veiklos sąnaudų, pajamų srautų, kaštų ir naudos analizė. Taip pat atliktas projekto ekonominis įvertinimas, atlikta rizikų ir jautrumo analizė.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas viešai neskelbiamas, tai yra sudėtinė projekto dokumentacijos dalis.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatomis, sutarties sąlygos viešai neskelbiamos.