Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Jurbarko krašto muziejaus ekspozicijų įrengimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Rajonas Jurbarko r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 67
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007 - 2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1-as prioritetas "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai".
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Jurbarko krašto muziejus
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Projektas finansuotas iš Europos regioninio plėtros fondo Europos struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 5,00 EUR
Projekto tikslas Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą rekonstruojant Jurbarko dvaro šiaurinę oficiną bei sukuriant palankesnes sąlygas turizmo plėtrai rajone.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekte numatyti tikslai atitinka Lietuvos 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, priedo prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-14.3-ŪM-02 priemonei "Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms" tikslą - kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.jurbarkas.lt/index.php?700883034
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Dokumentai saugojami Jurbarko rajono savivaldybės archyve
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu pilnai rekonstruotas kultūros paveldo objektas, kurį lanko turistai, vietiniai ir rajono gyventojai - Jurbarko dvaro šiaurinės oficinos pastatas bei sutvarkyta aplinka: rekonstruotas pėsčiųjų takas ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, skirta atvykstančių turistų transportui. Šiaurinės oficinos rekonstravimas tiesiogiai prisidėjo prie projekto rezultatų: sutvarkytas ir turizmo poreikiams pritaikytas viešasis nekilnojamas kultūros paveldo objektas, sukurtas naujas turizmo traukos objektas, sudarytos palankios sąlygos turizmo plėtrai. Lankytojų skaičius Jurbarko turizmo informacijos centre per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos padidėjo iki 6000. Įrengta nauja infrastruktūra skatina atvykstamąjį ir vietos turizmą, konkurencingų turizmo produktų plėtrą. Projekto metu rekonstruota oficina kompleksiškai papildo ankstesnio projekto metu rekonstruotą pietinės oficinos pastatą. Sutvarkyta ir turizmo poreikiams pritaikyta visa Jurbarko dvaro sodybos ir parko teritorija skatina didelės pridėtinės vertės turizmo produktų bei paslaugų kūrimą ir plėtrą.
Projektas yra tęstinis ir ilgalaikis. Institucinis (teisinis) tęstinumas: už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus tiesiogiai atsakinga Jurbarko raj. savivaldybės administracija. Finansinis tęstinumas: įgyvendinus projektą, reikalingos lėšos sukurtų objektų priežiūrai bus užtikrinamos iš Jurbarko raj. savivaldybės biudžeto. Sutvarkius viešąsias erdves ir rekonstravus pastatą išlaidos viešųjų erdvių priežiūrai, elektros energijai ir kitoms sąnaudoms nepadidėjo. Viešųjų erdvių priežiūrą atlieka Jurbarko krašto muziejaus ir Jurbarko seniūnijos darbuotojai. Funkcinis ir administracinis tęstinumas: Jurbarko raj. savivaldybės administracija ir krašto muziejus atsakingi už naujaiįrengtų objektų nuolatinę priežiūrą ir funkcinį tęstinumą. Už tęstinę veiklą po projekto pabaigos atsakinga Jurbarko raj. savivaldybės administracija, Jurbarko seniūnija, turizmo informacijos centras ir Jurbarko krašto muziejus.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.jurbarkomuziejus.lt/ekspozicijos

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.infolex.lt/jurbarkas1/Default.aspx?Id=3&DocId=21305
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Su Jurbarko krašto muziejaus darbuotojais.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Nėra.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nurodoma.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Nurodoma.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Neskelbia.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Neturi.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Neturi.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Neturi.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas saugomas archyve.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Dokumentai saugojami Jurbarko rajono savivaldybės archyve.