Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Buvusio vaikų darželio pastato Gedrimų k. pritaikymas nestacionarioms socialinėms paslaugoms vykdyti

Telšių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Locating...Žemaitės g. 14 Telšiai LT-87133
Rajonas Telšių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 87
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2010-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui II prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Socialinė
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 578.532,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 102.093,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - didinti socialinių paslaugų įvairovę bei gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Telšių rajone. Specifinis projekto tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Telšių rajone, rekonstruojant buvusio vaikų darželio pastatą Gedrimų k., įsteigiant du struktūrinius padalinius: savarankiško gyvenimo namus ir dienos socialinės globos centrą senyvo amžiaus žmonėms ir fizinę negalią turintiems asmenims, kurie negali savarankiškai gyventi savo namuose be dalinės socialinių darbuotojų pagalbos.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 9

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas projekto vykdytojo nuosavybės teise valdomas pastatas Brėvikių g. 2, Gedrimų kaime, Telšių rajone ir pastatytas priestatas. Rekonstruotame 1257,38 kv. m. ploto pastate įkurti du nauji Telšių rajono senelių globos namų struktūriniai padaliniai – savarankiško gyvenimo namai (40 vietų) ir dienos socialinės globos centras (20 vietų). Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai naudojami tikslinės grupės asmenims, jiems teikiamos kompleksinės dienos socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos: informavimas, konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, apgyvendinimo, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo ir darbinių įgūdžių ugdymas. Naujai įkurtiems nestacionarių socialinių paslaugų padaliniams, jų veiklos užtikrinimui įsigyti baldai, kompiuterinė įranga, buitinė technika ir kineziterapijos įranga. Įgyvendintas projektas užtikrina savarankiškų namų gyventojams galimybę gauti kokybiškas socialines paslaugas. Sukurti savarankiški globos namai prisideda prie regiono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.telsiai.lt/go.php/Valdymo-strukturos-schema143374
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.telsiai.lt/index.php?588709892
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
9
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto rezultatai užtikrina tolimesnį projekto tęstinumą tiek instituciniu, tiek finansiniu bei organizaciniu aspektais.
Telšių rajono senelių globos namai instituciniu lygmeniu taps patrauklesnis ir konkurencingesnis lyginant su kitais senelių globos namais ne tik Telšių regione, bet ir visoje Lietuvoje. Naujai sukurti savarankiško gyvenimo namai ir dienos socialinės globos centras yra Savivaldybės tarybos įsteigtos biudžetinės įstaigos Telšių senelių globos namų struktūriniai padaliniai.
Projekto rezultatų tęstinumą finansiniu aspektu lems tai, kad rekonstruoto pastato išlaikymas bus užtikrintas Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis Projekto rezultatų tęstinumą organizaciniu aspektu lems tai, kad projekto metu sukurtas turtas po projekto įgyvendinimo bus perduotas naudoti/valdyti Telšių rajono senelių globos namams, esantiems adresu Rambyno g. 24 Telšių mieste. Planuojama per vienerius metus Telšių rajono senelių globos namų padalinyje Gedrimų savarankiškuose globos namuose sukurti 12 naujų darbo vietų (2 socialiniai darbuotojai, 4 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 slaugytoja, 0.5 etato vairuotojo, 0.5 etato pastatų ir įrenginių priežiūros darbuotojo), kūrenimo sezono metu – 3 kūrikus.
Nuorodos į projekto rezultatus http://telsiusn.lt/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.telsiai.lt/index.php?2181283456
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip. Projekto partneris - Telšių senelių globos namai
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Tinklalapyje nurodyti savivaldybės filialai - seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Socialine-parama-70/3 arba el.paštu info@telsiai.lt.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veilos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip. Parengta galimybių studija.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Projektas įgyvendintas ir šie dokumentai nėra skelbiamo viešai.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga.