Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Birštono kurorto kultūros paveldo vertybių kompleksinis pritaikymas turizmo paslaugų plėtrai

Birštono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė B. Sruogos gatvė 2, Birštonas 59209, Lietuvos Respublika
Rajonas Birštono s.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 22
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiklsmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 1.366.007,59 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 144.810,01 EUR
Projekto tikslas Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, kompleksiškai pritaikant Birštono kurorto nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes turizmo paslaugų teikimui.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 11

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisideda prie Birštono kurorto konkurencingumo tarptautinėje ir vietinėje rinkoje didinimo, taip pat siekiama optimaliai ir efektyviai išnaudoti ir vystyti kultūros paveldo objektus. Birštono kurhauzas – vienintelis išlikęs tokio tipo pastatas Lietuvoje. įgyvendinus projekto uždavinius ir Birštono kurhauzo pastatų kompleksą pritaikius viešoms kultūrinio turizmo reikmėms, sukūrus kultūrinio turizmo paslaugas Birštono kurhauzo pastatų komplekse, prisidedama prie viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, naujų ir efektyvesnių paslaugų kūrimo. Siekiant vystyti ir plėtoti kultūrinį turizmą Birštono kurorte, kurhauze įrengtos daugiafunkcinė ir ekspozicijų salės; pastate-archyve įrengtos edukacinės erdvės parodų ir meninių plenerų organizavimui; kurhauzo administraciniam pastate įrengtos patalpos turizmo informacijos centrui bei sportinės rekreacinės įrangos nuomos punktui. Sukurta paslaugų įvairovė ir kompleksiškumas teigiamai įtakoja sezoniškumo mažinimą ir turistų srautų augimą bei ženkliai gerina kurorto įvaizdį, stiprina jo konkurencingumą. Sukurta infrastruktūra skatina privačių investicijų iniciatyvas ir prisideda prie ekonominės situacijos pagerėjimo regione.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą www.birstonas.lt
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
7
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projektas įgyvendintas pilna apimtimi. Sutvarkytas esamas turistų traukos objektas, restauruoti trys kultūros paveldo objektai, pritraukiama turistų. Birštono kurhauze nuolat organizuojamos menininkų darbų parodos, įvairūs plenerai, vyksta muzikos vakarai ir koncertai. Jau antrus metus Lietuvos muzikų sąjunga čia organizuoja Birštono vasaros menų akademijos studijas, vyksta konferencijos, seminarai, įvairūs edukaciniai renginiai.
Kurhauze įrengta puiki scenos garso ir šviesos įranga, įsigyta įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007–2013 metų Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kūrybinių industrijų vystymas Latvijos-Lietuvos pasienio regionuose / LLIII-194 Mission: to create“. Kurhauze esanti scenos garso ir apšvietimo aparatūra yra suderinta su Birštono kultūros centre esančia įgarsinimo aparatūra, todėl atsiveria didesnės kokybiškos muzikos ir kūrybos realizavimo, kūrybinių industrijų vystymo galimybės.
Rekonstruotame pastate-archyve turizmo centro darbuotojai organizuoja įvairius edukacinius užsiėmimus mažiesiems centro lankytojams.


Nuorodos į projekto rezultatus www.birstonas.lt; www.birstonokultura.lt

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles www.birstonas.lt
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Bus papildyta
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nėra
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Nėra
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Valstybės tarnautojo veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Bus pildoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Bus pildoma