Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo II etapas”

Telšių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė 14 Žemaitės g., Telšiai, Lietuvos Respublika
Rajonas Telšių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 70
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra,kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Bus papildyta
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2.035.152,05 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 164.476,95 EUR
Projekto tikslas Gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką Telšių regioninio ekonomikos augimo centre.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 6

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Šis projektas prisideda prie palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui. Taip pat tiesiogiai prisideda prie Lietuvos regioninės politiko strategijos „padidinti teritorinę socialinę sanglaudą“,prioritetinės krypties – „tolygi Lietuvos teritorinė ekonominė plėtra,t.y. kryptingas ir koordinuotas ilgalaikės ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas žemo gyvenimo lygio teritorijų apsuptuose regioniniuose centruose“ ir uždavinio „sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai,įmonių kooperacijai ir klasterizacijai regioniniuose centruose“ įgyvendinimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.telsiai.lt/go.php/Valdymo-strukturos-schema143374
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.telsiai.lt/index.php?588709892
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Kompleksiškai sutvarkyta Masčio ežero pakrantės dalies (nuo Naujosios g. iki Durbinio upelio) teritorija. Atnaujinti esami ir įrengti nauji pėsčiųjų ir dviratininkų takai (suformuotas pėsčiųjų takų tinklas ir tam tinkanti poilsio infrastruktūra), įrengta šiuolaikinius techninius ir saugumo reikalavimus atitinkanti apšvietimo sistema bei vaizdo kameros, sutvarkytos esamos ir suformuotos naujos želdynų erdvės, sutvarkyti sulūžę ir įrengti nauji suoliukai, rekreacijai skirti mažosios architektūros elementai (poilsio aikštelės, prieplaukos), rekonstruotas, išplėstas ir įrengtas atviras amfiteatras viešiesiems renginiams, pagerintas teritorijos prieinamumas (sutvarkytos Žemaitės ir Ežero gatvių atkarpos), įrengti laiptai, tiltas, liftas, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.
Po projekto įgyvendinimo padidintas esamų ir naujų paslaugų poreikis, kas skatina esamų verslų plėtrą ir naujų kūrimą – privataus kapitalo dėka atsiranda daug pradinių investicijų nereikalaujančių viešojo maitinimo, dviračių, valčių nuomos ir serviso, informacijos sklaidos, laisvalaikio organizavimo taškai.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.telsiai.lt/go.php/lit/PROJEKTINE-VEIKLA