Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 280.167,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 49.441,00 EUR
Projekto tikslas Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai susidurė su vieningos apskaitos sistemos nebuvimu ir programinio biudžeto netaikymu savo planuojamoje veikloje. Buvusi situacija neužtikrino kryptingo lėšų planavimo programiniu metodu, sistemingos apskaitos vedimo ir taikymo tarp biudžetinių, viešųjų ir kt. įstaigų, sąveikaujančių su savivaldybės biudžeto lėšomis. Buvo užkertamas kelias konsoliduotos atskaitomybės pateikimui. Nenaudojant standartizuotos sistemos, techniškai to atlikti buvo neįmanoma. Be to, savivaldybėje nebuvo kvalifikuotų specialistų, mokančių naudotis VSAFAS sistema ir programiniu biudžetu bei strateginio planavimo sistema. Vertinant tai, kad Anykščių rajono savivaldybei, kaip viešojo administravimo subjektui, vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas yra būtinas ir ypatingai svarbus, buvo būtinos investicijos į vieningą finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau-FVAIS), programinio biudžeto planavimo metodiką ir darbuotojų mokymus. Projekto „Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ tikslas–gerinti Anykščių rajono savivaldybės vidaus administravimą ir finansinių bei materialinių išteklių valdymą. Projekto tikslinė grupė–Anykščių raj. savivaldybės administracijos darbuotojai. Projekto metu buvo diegiama FVAIS, parengta ir pritaikyta programinio ir strateginio planavimo metodika bei vykdomi darbuotojų mokymai. Projekto naudą pajus t.p. ir Anykščių raj. gyventojai. Įgyvendinus projektą ir užtikrinus jo rezultatų tęstinumą, bus įmanoma optimizuoti įstaigos darbo veiklą, naudojant efektyvesnį viešojo administravimo subjektų atskaitomybės modelį. Įdiegta FVAIS leis geriau planuoti savivaldybės resursus, tiek atsižvelgiant į trumpalaikę perspektyvą, tiek į ilgalaikę. Dėl padidinto finansinės veiklos apskaitos ir atskaitomybės operatyvumo, dėl strateginio planavimo pagerinimo, rajono gyventojai pajaus efektyvesnį ir skaidresnį biudžeto lėšų naudojimą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. Projekto dalyviai (asmenys, kurie diegs FAVIS, rengs programinio biudžeto planavimo metodiką, dalyvaus mokymuose bei asmenys, kurie bus atsakingi už projekto administravimą) parinkti neatsižvelgiant į jų lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją arba tikėjimą, amžių, seksualinę orientaciją. Projekto sritis – Anykščių rajono savivaldybės vidaus administravimo ir finansinių bei materialinių išteklių valdymo gerinimas, todėl šiame dokumente apžvelgiami klausimai vienodai aktualūs visiems savivaldybės darbuotojams ir rajono gyventojams nepriklausomai nuo jų lyties. Be to, įgyvendinus projektą, jo pasekoje sukurtais ir vystomais rezultatais galės naudotis visi savivaldybės administracijos darbuotojai ir rajono gyventojai, nepriklausomai nuo jų lyties.
Projekto veikla neturi neigiamo poveikio aplinkosaugai (projekto metu nenumatomi statybos ar panašūs darbai; projektas nėra žalingas aplinkai), socialinei sričiai (nenumatomas neigiamas projekto poveikis užimtumui, skurdui ir socialinei atskirčiai, sveikatai, švietimui ir mokslui, kultūros savitumui), ekonomikos augimui (nenumatomas neigiamas projekto poveikis darniam pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymuisi), regionų vystymuisi (nenumatomas neigiamas projekto poveikis aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimui), informacinės visuomenės ir žinių visuomenės plėtros srityje.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto „Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ tęstinumą užtikrina jo atitikimas svarbiausiems nacionaliniams bei savivaldybės strateginiams dokumentams. Anykščių rajono savivaldybė, įsipareigoja skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui ir yra pati suinteresuota projekto tęstinumo užtikrinimu. Technologinis projekto veiklų tęstinumas užtikrinamas palaikant ir nuolat atnaujinant sukurtas sistemas bei programinę įrangą. Finansinis projekto tęstinumas užtikrintas numatant įdiegtų sistemų optimaliam veikimui, atnaujinimui reikalingas lėšas savivaldybės biudžete. Įgyvendinus projektą nuolat naudojamasi įdiegta Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų sistema, palaipsniui ją tobulinant. Įdiegus programinio biudžeto valdymo ir planavimo sistemą, lėšų skirstymas vykdomas tik programiniu principu. Savivaldybės administracija įsipareigoja užtikrinti projekto finansinį ir institucinį tęstinumą.
Nuorodos į projekto rezultatus http://apin.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=28a4dc9e61b24a4a86fb42fc2924a52e&webmap=439ab495ff104683955ef4eb56a30d5b

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Nebuvo taikoma
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.