Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno 23 LT-29111 Anykščių miestas
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 39.231,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 6.923,00 EUR
Projekto tikslas Po 2012-09 atlikto mokymų poreikio tyrimo tarp 100 Anykščių rajono savivaldybės adiminsitracijos darbuotojų, 24 Tarybos narių, 4 politikų, 3 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų, paaiškėjo, kad daugiausia apklaustųjų konstatuoja kompetencijos trūkumą šiose srityse:„Teisinis raštingumas“; „Efektyvus vadovavimas ir profesinė etika“; „Efektyvus komunikavimas, bendradarbiavimas panaudojant informacines technologijas ir lankytojų aptarnavimo kultūra“; „Efektyvus investicijų panaudojimas, įskaitant viešojo ir privataus sektoriaus projektų partnerystės galimybes Anykščių rajone“. Projekto tikslas – tobulinti savivaldybės administracijos darbuotojų administracinius gebėjimus ir įgūdžius efektyvaus vadovavimo, profesinės etikos, komunikavimo, teisinio raštingumo, investicijų pritraukimo srityse. Projekto uždavinys – suorganizuoti ir įvykdyti 4 modulių mokymus savivaldybės darbuotojams, siekiant stiprinti darbuotojų administracinius gebėjimus bei įgūdžius.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto „Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas“ tikslas – tobulinti savivaldybės administracijos darbuotojų administracinius gebėjimus ir įgūdžius efektyvaus vadovavimo, profesinės etikos, komunikavimo, teisinio raštingumo, investicijų pritraukimo srityse.
Projekto uždavinys – suorganizuoti ir įvykdyti 4 modulių mokymus savivaldybės darbuotojams, siekiant stiprinti darbuotojų administracinius gebėjimus bei įgūdžius.
Projekto tikslas ir uždavinys tiesiogiai susijęs su Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“(toliau-4 prioritetu) tikslu – stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą, ir 1 uždaviniu - tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje, nes:
• mokymų metu pasiekta didesnė Anykščių rajono savivaldybės administracijos žmogiškųjų išteklių kvalifikacija;
• įgijus trūkstamų ar reikalingų žinių bei įgūdžių projekto dalyviai kokybiškiau atlieka savo užduotis ir darbus, geriau organizuota Anykščių rajono savivaldybės administracijos veikla.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Anykščių rajono savivaldybės administracija užtikrina projekto tęstinumą instituciniu, finansiniu ir organizaciniu aspektais, kadangi:
- rūpinasi ir rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, nes siekia, kad savivaldybės teikiamos viešosios paslaugos būtų kokybiškos, o įstaigos veikla butų kuo efektyviau organizuojama;
- kiekvienais metais skiria ir skirs lėšų savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
- savivaldybės administracija sudaro sąlygas visiems savo darbuotojams dalyvauti seminaruose, mokymuose ir tokiu būdu kelti kvalifikaciją bei savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.
Taip pat, projekto tęstinumą įpareigoja užtikrinti jo atitikimas svarbiausiems nacionaliniams bei savivaldybės strateginiams dokumentams, teisės aktams reglamentuojantiems viešojo administravimo subjektų veiklą, veiklos tobulinimą bei efektyvumo didinimą.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/projektai/igyvendinti-projektai.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip, tiek prieš projekto įgyvendinimą, tiek įgyvendinant projektą buvo rengti informaciniai pranešimai ir kitą informacija apie planuojamą bei vykdomą projektą.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Netaikoma
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Netaikoma
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Netaikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.