Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Anykščių rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Rajonas Anykščių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius apie 80
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 35.184,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 6.209,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – užtikrinti darnų Anykščių rajono plėtros planavimą, gerinant savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį administravimą. Įgyvendintų Projekto tikslų ir uždavinių dėka savivaldybė vykdo tęstinę, kryptingą bei į aiškius rezultatus orientuotą veiklą. Aiškios, detalios veiklos ir prioritetų nustatymas pagerino vidinius ir išorinius savivaldybės procesus bei bendradarbiavimą su socialiniais-ekonominiais partneriais, prisidėjo prie savivaldybės darbuotojų žinių ir įgūdžių gerinimo, įtakojo efektyvesnį finansinių bei žmogiškųjų resursų paskirstymą ir panaudojimą viešajame sektoriuje. Parengti strateginiai planavimo dokumentai (Anykščių rajono 2012-2019 strateginis plėtros planas bei savivaldybės trumpalaikis strateginis veiklos planas) leidžia efektyviau koordinuoti ir derinti atskirų struktūrinių padalinių veiksmus įgyvendinant atskiras priemones, orientuotas į bendrą tikslą – skatinti subalansuotą rajono plėtrą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 2

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai". Projekto atitikties horizontaliosioms sritims parametrai: darnus vystymasis; lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Projektas ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektu prisideda prie darnaus vystymosi bei neturi neigiamos įtakos socialinei sričiai (užimtumui, skurdui ir socialinei atskirčiai, sveikatai, švietimui ir mokslui, kultūros savitumui), ekonomikos augimui (darniam pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymui), regionų vystymui (aplinkosauginių, socialinių, ekonominių skirtumų mažinimui), informacinės ir žinių visuomenės sričiai. Ekonominis aspektas: skiriamos lėšos užtikrins ilgalaikį ekonominį poveikį, optimizuojant veiklos išlaidas, mažinant atliekamų procesų laiką ir didinant teikiamų paslaugų kokybę. Aplinkosauginis aspektas: projekto veiklos neturi neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant strateginį ilgalaikį planą bei trumpalaikį veiklos planą bus siekiama sekti tvaraus vystymo nuostatomis, numatančiomis derinti socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.anyksciai.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumą užtikrina Anykščių rajono savivaldybės administracija ir jos struktūriniai padaliniai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už strateginio planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą ir taikymą tiek instituciniu, tiek finansiniu bei organizaciniu aspektais. Parengti ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimais Nr. TS-375 ir Nr. TS-376 patvirtinti strateginio planavimo dokumentai (Anykščių rajono strateginis plėtros planas ir Anykščių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas) naudojami kasdieninėje Anykščių rajono savivaldybės administracijos veikloje, įgyvendinant savivaldybei priskirtas funkcijas. Parengtų dokumentų dėka savivaldybė vykdo tęstinę, kryptingą bei į aiškius rezultatus orientuotą veiklą. Efektyviau koordinuojamos ir derinamos atskirų struktūrinių padalinių veiklos įgyvendinant atskiras priemones, orientuotas į bendrą tikslą – skatinti subalansuotą rajono plėtrą, gerinamas veiklos valdymas, tobulinama viešojo administravimo struktūra bei geriau įgyvendinamos Europos Sąjungos politikos.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.anyksciai.lt/lt/strategija.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai_671.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip. Buvo sudaromos darbo grupės iš visų suinteresuotų asmenų, įstaigų ir/ar organizacijų, gyventojai aktyviai informuojami apie projektą (per spaudą, seminarus ir t.t.)
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Anykščių savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.anyksciai.lt/lt/korupcijos-prevencija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.anyksciai.lt/lt/veikla/nuostatai.html
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Nebuvo taikoma
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo taikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.