Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Vilniaus ir Kauno gatvių žiedo,Senamiesčio skvero ir aplinkinių S. Dariaus ir S. Girėno,Vilniaus,Bažnyčios gatvių,Alyvų tako aplinkos kompleksinis tvarkymas.

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė 4 Rotušės aikštė, Alytus, Lietuvos Respublika
Rajonas Alytaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius per 70 projektų 2003 - 2015 laikotarpiu.
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra,kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Turizmas/laisvalaikis, kultūra, susisiekimas. Kompleksinis Alytaus miesto centrinės viešosios erdvės sutvarkymas.
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis. Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra. Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinė programa.
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 0,58 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 53,00 EUR
Projekto tikslas Prisidėti prie gyvenimo kokybės,aplinkos,estetinio vaizdo,saugumo gerinimo,patrauklumo investicijoms didinimo Alytuje,kompleksiškai sutvarkant miesto centrinę, senamiesčio dalis.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 9

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto tikslai ir uždaviniai prisideda prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinio „Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygoms pagerinti probleminėse vietovėse“ priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ tikslo įgyvendinimo – didinti teritorinę socialinę sanglaudą plėtotinuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose: didinti patrauklumą investicijoms, gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką.
Projektas vykdomas Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje išskirtame regioniniame ekonomikos augimo centre – Alytaus mieste.
Projektas leis pasiekti šio projekto tikslus ir uždavinius, kas leis prisidėti prie Lietuvos regioninės politikos ilgalaikio tikslo – užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę visos šalies teritorijos gyventojams ir prie Lietuvos regioninės politikos strateginio tikslo plėtros laikotarpiu iki 2013 metų – padidinti teritorinę socialinę sanglaudą, 34.2. uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai, įmonių kooperacijai ir klasterizacijai regioniniuose centruose priemonės“ priemonių 34.2.2. „plėtoti inžinerinę infrastruktūrą“; priemonės 34.2.3. „plėtoti transporto infrastruktūrą“ įgyvendinimo.
Projektas apėmė du objektus, kuriuose sutvarkyta, atnaujinta, įrengta:
•Vilniaus ir Kauno gatvių atkarpos, žiedas su atramine sienute, tokiu būdu pagerintas šio mazgo transporto pralaidumas ir eismo saugumas.
•Senamiesčio skveras, fontanas, S. Dariaus ir S. Girėno, Vilniaus, Lelijų, Bažnyčios gatvės, Alyvų tako atkarpos, atnaujinti šaligatviai, pėsčiųjų takai, apšvietimas, mažoji architektūra, vaizdo stebėjimo kameros, sutvarkyta aplinka.
Ši svarbi miesto dalis architektūrinėmis priemonėmis sujungta į vieningą visumą, jai suteikta nauja kokybė, patrauklumas ir reprezentatyvumas. Šalia mažojo amfiteatro panaudota vaizdinė, istorinė medžiaga (nuotraukos, žemėlapiai) atskleidžianti skvero atsiradimo priešistorę: išdėstytos buvusio senamiesčio pastatų nuotraukos, kuriose miesto senbuviai gali atpažinti karo sugriautų statinių siluetus, čia pat surasime seniausius žinomus Alytaus žemėlapius. Sienelė su keletu šalia pastatytų atsisėdimui tinkamų akmens stulpų sudaro miniatiūrinį amfiteatrą, kuriame jau vyksta nedideli koncertai. Naujai atgimęs šviečiantis fontanas simbolizuoja keturias pasaulio kryptis ir į skvero lankytojus prabyla Jurgio Kunčino eilėmis, iškaltomis stilizuotose pergamentuose. Visos numatytos priemonės sukuria laisvą, demokratinę nuotaiką, leidžia žmonėms laisvai judėti, bendrauti, būti kartu ir atskirai.

Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.alytus.lt/struktura-ir-kontaktai
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
6
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu sukurtas turtas ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos teisės į šį turtą, kuriam buvo skirtas finansavimas. Miesto centro dalies teritorija – Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuosavybė, todėl jų priežiūra rūpinasi administracijos Miesto ūkio skyrius. Pagerinta infrastruktūra yra išlaikoma iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.alytus.lt/viesieji-pirkimai
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip. 2009-05-04 Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salėje vyko projekto viešieji svarstymai. Informacija apie tai buvo skelbiama regioninėje spaudoje bei savivaldybės tinklalapyje, t.y. visuomenė buvo supažindinta su projekto idėja, tikslais, siektinais rezultatais ir kiekvienas gyventojas turėjo galimybę išreikšti pasiūlymus dėl projekto. Projekto viešieji svarstymai buvo atlikti pasitelkus žiniasklaidos priemones, kurios yra prieinamos kiekvienam Alytaus miesto gyventojui.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Darbuotojai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Netaikoma. Projekto vykdytojas - savivaldybė.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Netaikoma. Projekto vykdytojas - savivaldybė.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Tai reglamentuota Valstybos tarnybos įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Tai reglamentuoja Valstybos tarnybos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybė administracijos nuostatai.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Tai reglamentuoja Valstybos tarnybos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybė administracijos nuostatai.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 https://dms.finmin.lt/dms/faces/pages/submenu.jspx