Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Neringoje

Neringos savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Taikos gatvė 2, Nida 93123, Lietuva
Rajonas Neringos s.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 40
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-1 "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios turizmo infrastruktūros pastatymas ir rinkodara
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 31.570,32 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 5.571,13 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Neringos kurorte.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose". Projekto atitikties horizontaliosioms sritims parametrai: darnus vystymasis; lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Šio projekto tikslui pasiekti, iškeltas uždavinys - "Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas".
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.neringa.lt/go.php/lit/Administracijos-struktura/1854
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.neringa.lt/go.php/Korupcijos-prevencija71479
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Atsižvelgiant į Neringos savivaldybės strateginį plėtros planą 2007-2013 metams, į Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikės strategijos dalį "Turizmo plėtotės strategija" bei kitus strateginius regiono ir LR dokumentus, numatoma tolimesnė Neringos savibvaldybės turistinės infrastruktūros plėtra. Neringa įvairiuose LR strateginiuose dokumentuose yra įvardinta kaip vienas perspektyviausių turizmo regionų, todėl šio projekto tęstinumas buųs užtikrintas tolimesniais projektais sudarant vis palankesnę aplinką Lietuvos ir užsienio turistams Neringoje. Papildomai pagal galimybių studija " "Neringos turizmo informacinių paslaugų sistemos plėtra" numatoma tęsti projektą sudarant Neringos turistinės informacijos leidinių sistemą. Pasiekti rezultatai: įrengtos 28 kryprodės, 5 informaciniai stendai, 8 informacinės lentelės pagaminta 15000 lankstinukų.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.neringa.lt/go.php/lit/Vieosios-turizmo-infrastrukturos-pletra-Neringoje-VP3-13-UM-05-R-31-003/1539

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.neringa.lt/go.php/lit/Vieieji-pirkimai/985
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip, vyko konsultacijos su turizmo srities specialistais.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Neringos savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Neringos savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (tokių bendrovių ir filialų neturi)
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip. http://neringa.lt/go.php/279279
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Neringos savivaldybėje administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V13-647 patvirtintos "Neringos savivaldybės administracijos Vidaus tvarkos taisyklės". Taip pat organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Organizacijoje taikomos Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne, tačiau buvo parengta Neringos turizmo informacinių paslaugų sistemos plėtros galimybių studija
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai http://www.neringa.lt/index.php?489250014
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutarties p.14.3 skelbia "Šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus."