Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros renovavimas ir plėtra Neringoje

Uždaroji akcinė bendrovė "Neringos vanduo"

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė G. D. Kuverto gatvė 11, Kuršių Nerija National Park, Nida 93123, Lietuva
Rajonas Neringos s.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 1
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui ES 2007 – 2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 7.032.308,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 629.091,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą bei kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Neringoje. Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Neringos miesto gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovė ir biologinį produktyvumą. Projektas prisideda prie regionų skirtumų mažinimo. Centralizuotomis vandentvarkos paslaugomis naudosis ne mažiau 95 % visų Neringos gyventojų ir turistų. Projekto uždavinių įgyvendinimas sudarys galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms. Šis projektas atitinka 2011 m. kovo 23 d Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-22 patvirtinto Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Neringos miesto gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovė ir biologinį produktyvumą. Projektas prisideda prie regionų skirtumų mažinimo. Centralizuotomis vandentvarkos paslaugomis naudosis ne mažiau 95 % visų Neringos gyventojų ir turistų. Projekto uždavinių įgyvendinimas sudarys galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms. Šis projektas atitinka 2011 m. kovo 23 d Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-22 patvirtinto Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.nvanduo.w3.lt/lt/apie-mus/struktura
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.nvanduo.w3.lt/lt/apie-mus/antikorupcine-programa
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Institucinį Projekto tęstinumą užtikrins UAB „Neringos vanduo“. Įmonės statuso ar veiklos pobūdžio neplanuojama keisti. Už renovuotų ir naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūrą yra atsakingi UAB „Neringos vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirties eksploatuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus. Renovuotų ir naujai nutiestų tinklų nuosavybės teisė priklauso UAB „Neringos vanduo“. Projekto partneriui Neringos savivaldybei priklauso 100 proc. įmonės (projekto vykdytojo) akcijų.
Projektas buvo įgyvendinamas kartu su projekto partneriu Neringos savivaldybės administracija, kuri prisidėjo prie projekto finansiniu indėliu.
Projekto finansinį tęstinumą užtikrins UAB „Neringos vanduo“ gaunamos lėšos iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų surinkimo. Lėšų, reikalingų einamajam naujų tinklų remontui bei eksploatacijai, bus skiriama iš UAB „Neringos vanduo“ gaunamų už paslaugas pajamų. Šio uždavinio ir tikslų pasiekimui FAS buvo numatytos veiklos – Nr. 1.1.1 – vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija ir plėtra: renovuoti 8,063 km vandentiekio tinklų ir 1,925 nuotekų tinklų, nutiesti 1,596 km vandentiekio tinklų ir 1,008 km nuotekų tinklų, suteikti galimybę prisijungti prie vandentiekio tinklų 133 gyventojų arba 70 būstų, prie nuotekų tinklų 80 gyventojų arba 42 būstų.; Nr. 1.1.2 Suteikti statybos darbų techninės priežiūros paslaugas vykdomai rangos sutarčiai.
Įgyvendinus Projektą renovuota 8,063 km (įvykdymas 100 proc.) vandentiekio tinklų ir 1,925 km (įvykdymas 100 proc.) nuotekų tinklų, nutiesti 1,596 km (įvykdymas 100 proc.) vandentiekio tinklai ir 1,008 km (įvykdymas100 proc.) nuotekų tinklai. Nutiesus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, faktiškai sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 133 gyventojams arba 70 būstų, skaičiuojant pagal vidutinį būste gyvenančių gyventojų skaičių Neringos savivaldybėje, kuris sudaro 1,9 gyventojo viename būste), o prie nuotekų tinklų – 80 gyventojų arba 42 būstams.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.nvanduo.w3.lt/lt/naujienos/vykdomi-projektai

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020200622
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Techninio projekto rengimo metu buvo vykdomi susitikimai su gyventojais dėl vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų gyv. namuose trasavimo vietų
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektui finansinių korekcijų taikyta nebuvo

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje http://www.nvanduo.w3.lt/lt/apie-mus/antikorupcine-programa
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai http://www.nvanduo.w3.lt/lt/apie-mus/istorija
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonė neturi filialų
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.nvanduo.w3.lt/lt/kontaktai
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Neturi
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nėra
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nėra
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo atlikta
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Dokumentai nėra viešai prieinami
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Projekto finansavimo ir administravimo sutartis neapsprendžia kaštų ir naudos analizės. (Dokumentai nėra viešai prieinami)