Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)

uab-utenos-vandenys

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.
Rajonas Utenos r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Trys
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007–2013 M.
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Planinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Ne
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 11.315.944,40 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 615.675,97 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Utenos mieste ir Utenos r. Tauragnų, Vyžuonų, Sudeikių ir Užpalių miesteliuose. Projekto esmė - vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Utenos mieste ir rajone.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 9

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Kompleksiškai įgyvendinus visus projekte numatytus objektus, bus kompleksiškai užtikrintas kokybiško vandents tiekimas, reikalavimus atitinkantis nuotekų sutvarkymas ir sudaryta gyventojams centralizuotų paslaugų prieinamumo galimybė. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/1_apie_imone/1_1_bendra_informacija/valdymas/bendroves_valdymo_struktura/bendroves_valdymo_struktura/valdymo_struktura.pdf
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/4_informacija/4_4_veiklos_viesinimas/korupcijos_prevencijos_programos_igyvendinimo_planas.pdf
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
-3
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto rezultatų pasiekimui, projektas viešinamas UAB „Utenos vandenys“ internetinėje svetainėje http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html, rajoninėje spaudoje publikuojami straipsniai. Įmonėje atliekama gyventojų prisijungimo prie nuotekų ir vandentierkio apskaita. Išleisti lankstinukai ir skrajutės, informuojantys apie projekto naudą, finansavimo šaltinius, įgyvendinimo tvarką ir terminus
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/4_informacija/4_3_pirkimai_pardavimai/uab_utenos_vandenys_supaprastintu_pirkimu_taisykles_2014-07-22.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip. Seniūnijose rengiami susitikimai su gyventojais. Gyventojai buvo informuoti apie prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų eigą ir tvarką, naudą gamtai, finansavimo šaltinius.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Netaikyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Su socialiniais ekonominiais partneriais bendradarbiaujama nebuvo
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip. Įmonėje veikia korupcijos prevencijos programa
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip. Utenos rajono savivaldybės taryba. http://www.utenosvandenys.lt/bendra-informacija.html
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonė filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Įmonės kontaktai yra skelbiami viešai. Į rūpimus klausimus atsakoma telefonais, e-laiškais, rašomi rajoninėje spaudoje straipsniai, vadovaujantis kofidiancialumo principų.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip. Įmonės darbuotojai vadovaujasi vidaus tavrkos taisyklėmis.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Įmonėjė veikia korupcijos prevencijos programa. http://www.utenosvandenys.lt/images/stories/4_informacija/4_4_veiklos_viesinimas/korupcijos_prevencijos_programos_igyvendinimo_planas.pdf
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip. Priimdama sprendimus dėl plėtros galimybių, įmonė įvertimo gyventojų prisijungimo poreikį, prisjungimo galimybes, kaštus.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.esparama.lt/projektas?id=22758&order=&page=&pgsz=10 (Projekto finansavimo ir administravimo sutartis nėra viešai prieinama)