Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Užutrakio dvaro sodybos muziejinės-reprezentacinės ir memorialinės dalių pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Trakai Historical National Park, Užtrakio gatvė 12, Trakai 21102, Lithuania
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 3
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2.306.936,69 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0,00 EUR
Projekto tikslas Pritaikyti viešiesiems turizmo poreikiams Užutrakio dvaro sodybos muziejinę-reprezentacinę ir memorialinę dalis ir taip skatinti atvykstamąjį turizmą Trakų rajone.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 11

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinus projekto veiklas ir pasiekus numatytą projekto tikslą, prisidėta prie priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ numatyto tikslo (kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus) pasiekimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.seniejitrakai.lt/administracin-s-strukt-ros-valdymo-schema/
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
10
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto pasiekimų institucinį (teisinį) tęstinumą užtikrina Projekto vykdytojas. Projekto veikloms pasibaigus, Užutrakio dvaro sodybą prižiūri Projekto vykdytojas. Užutrakio dvaro sodybos veiklą ir tvarkymą reglamentuoja 2002 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro priimtas įsakymas Nr. 451 "Užutrakio dvaro sodybos - kultūros paminklo G208KP muziejinės - reprezentacinės ir memorialinės dalių detaliajame plane numtaytų sprendinių įgyvendinimo ilgalaikė programa".
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.seniejitrakai.lt/baigtas-antrasis-atk-rimo-etapas/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.seniejitrakai.lt/viesieji-pirkimai/
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Taip

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Ne
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Projekto vykdytojas akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Projekto vykdytojas antrinių, pirminių pendrovių, filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Vidaus tvarkos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 -