Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Universalių daugiafunkcių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva
Rajonas Akmenės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Bus papildyta
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2010/11 – 2015/08
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-2 Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų EUR
Projekto tikslas Projekto „Universalių daugiafunkcių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse“ tikslas – spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo problemas Akmenės rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse. Šiam tikslui pasiekti numatoma įsteigti daugiafunkcius universalius centrus (toliau vadinama–UDC) Akmenės rajono Kairiškių ir Agluonų kaimuose. Šių numatomų įkurti UDC pagrindinis uždavinys - plėtoti švietimo ir socialinių sistemos paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus kaimo gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo būtinumą nusako šiuo metu vis labiau stiprinama savivaldybės atsakomybė už švietimo prieinamumą, jo kokybę bei socialinę aprėptį visoje savivaldybės teritorijoje. Savivaldybei perduota didelė dalis atsakomybės ne tik už bendrąjį lavinimą, bet ir už profesinį mokymą, specialųjį ugdymą, tęstinį suaugusiųjų mokymąsi bei neformalųjį vaikų švietimą ir ugdymą. UDC bus vykdomos veiklos atsižvelgiant į vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, telkiant valstybinius, privačius ir vietinius finansų ir intelekto išteklius, o veiklų sritys bus neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, savišvieta, socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba asmeniui, šeimai, kultūrinė veikla ir kita. Paramos lėšas numatoma skirti Kairiškių kaime buvusio kultūros pastato rekonstrukcijai (~1200 m2) ir Agluonų kaime buvusios mokyklos pastato (~400 m2) kapitalinio remonto darbams.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 0

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Bus papildyta
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://akmene.lt/Struktura642236
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Bus papildyta
Nuorodos į projekto rezultatus Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip