Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Universalaus daugiafunkcio centro Sudeikiuose steigimas

Utenos rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Utenio aikštė 4, Utena 28242, Lietuva
Rajonas Utenos r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 90
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Daugiafunkcių centrų plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 274.101,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 82.527,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas- spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo gyvenamosiose vietovėse problemą- kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą. Projekto uždavinys- įsteigti universalų daugiafunkcį centrą Sudeikiuose. Projekto tikslinės grupės- vaikai ir jaunimas, vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus gyventojai, UDC darbuotojai. UDC steigimas padės užtikrinti geresnes mokymosi starto galimybes čia gyvenantiems vaikams, užtikrins aukštesnio lygio vaikų ugdymo ir neformalaus užimtumo paslaugų prieinamumą, paskatins kaimuose gyvenančių žmonių integraciją į darbo rinką, UDC teikiamos suaugusiųjų švietimo paslaugos leis užtikrinti aukštesnį darbo jėgos kompetencijų lygį.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas „Universalaus daugifaunkcinio centro Sudeikiuose steigimas“ prisidės prie priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ tikslo- spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą- kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą“, nes ir projekto tikslas- spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą- kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą“. Projekto uždavinys- plėtojant modernią švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams tenkinti, infrastruktūrą įsteigti Universalų daugiafunkcį centrą Sudeikiuose. Įgyvendinus projektą bus sukurta moderni, kokybiškas paslaugas teikianti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra, kuria galės naudotis įvairaus amžiaus gyventojų grupės.
Suremontavus Sudeikių pagrindinės mokyklos patalpas ir jose įkūrus universalų daugiafunkcį centrą bus teikiamos švietimo ir sociokultūrinės paslaugos, skirtos įvairaus amžiaus grupėms ir jų poreikiams. Bus užtikrinta pakankama švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų kokybė, pasiūla ir prieinamumas. Ryšys tarp projekto ir priemonės yra akivaizdus ir priežastinis.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.utena.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai2
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
3
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumą užtikrina šio Projekto atitikimas svarbiausiems strateginiams dokumentams. Institucinį Projekto veiklų tęstinumą užtikrins pilnai suformuota kokybiška švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra Sudeikių seniūnijos gyventojų poreikiams tenkinti. Pasibaigus ES struktūrinių fondų finansavimui, Projekto finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)- 510 asmenų
Sukurtas 1 universalus daugiafunkcis centras.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.utena.lt/index.php/projektai/gyvenimo-salyg-gerinimas-kaimo-vietovese/projektai-igyvendinami-pagal-priemon-kaimo-atnaujinimas-ir-pletra/projektas-universalaus-daugiafunkcio-centro-sudeikiuose-steigimas

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.utena.lt/index.php/veikla/viesieji-pirkimai/dokumentai
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Taip

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Utenos rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Yra pateikta informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos filialus- seniūnijas
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.utena.lt/index.php/pasitikejimo-telefonas-2
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Organizacijos elgesio principus ir etikos kodeksą apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos yra apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos yra apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicinis projektas nėra skelbiamas viešai
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga