Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Pagirių miestelyje

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Basanavičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57288, Lietuva
Rajonas Kėdainių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 85
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 463.460,96 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 250.270,22 EUR
Projekto tikslas Gerinti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse. Įkurti Pagirių universalų daugiafunkcį centrą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 18

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisidėjo prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ vieno iš tikslų – „sudaryti sąlygas aktyvesniam dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą sistemoje, užtikrinant aukštesnę švietimo paslaugų kokybę bei prieinamumą“ antro uždavinio „Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje“ įgyvendinimo.
Projekto įgyvendinimo metu įkurtas Pagirių universalus daugiafunkcis centras. Sukurta moderni, kokybiškas paslaugas teikianti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra, kuria gali naudotis įvairaus amžiaus gyventojų grupės. Pagirių UDC teikia formalaus ir neformalaus švietimo (ikimokyklinis / priešmokyklinis, pradinis, neformalaus ugdymas), savišvietos (biblioteka), sporto, kultūros, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas Pagirių miestelio gyventojams. UDC Pagirių miestelyje padeda užtikrinti geresnes mokymosi starto galimybes čia gyvenantiems vaikams, aukštesnį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir neformalaus užimtumo paslaugų prieinamumą, skatina Pagirių miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančių asmenų reintegraciją darbo rinkoje. Tokiu būdu pagerinta švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybė, pasiūla ir prieinamumas Pagirių miestelyje.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kedainiai.lt/get_file.php?file=YTJhWG1taWltYUNaeG02VmJxdWNjSm1YeW1wcmJwaG9aOGFUb21LamFKUnBvSmVnWnFhWlltN01hTXR5bUoyWWFNeWJwcGlnYkpwa3k1ZGhZNkptcDJwbXhxS1NxTWFWYTgxdnozS1htWlpzeTVpc2JhUmxwV2VSeHA2V201cVhhV2FhbjJkaWxxQ2N3SjdNbXAyYW8yeklsS3RuWnBpd1k4aVduSk9pbXBocnFwZGhhWm1abkduTmE4dHhacGx2bXBXWGI1aGxiS21XeHBxWlkzRnBwbXlheHBxVW1KU2daOEp0eFhKbGwycG9rSmxwbW1sdVptT1R4R1pvWkptamJKdWFtSkp1eFc1dg==&view=1
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Viesojo-administravimo-kokybes-politika
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
11
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
7
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Finansinis projekto veiklų tęstinumas užtikrinimas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto metu sukurto turto tinkamą priežiūrą, eksploataciją ir palaikymą užtikrina Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir Pagirių universalus daugiafunkcis centras. Projekto rezultatas - įkurtas Pagirių universalus daugiafunkcis centras. Taip pat skaičiuojami tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą.
Nuorodos į projekto rezultatus http://setosgimnazija.lt/pagiriu-adomo-jaksto-daugiafunkcis-centras/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kedainiai.lt/index.php?3385994824
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Prieš pradedant rengti projektą buvo parengtas investicinis projektas, kuriame išanalizuota esama situacija ir projekto nauda. Rengiant investicinį projektą buvo tariamasi su vietos bendruomenės, pedagogų bei seniūnijos atstovais.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektui finansinės korekcijos nebuvo taikomos.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Projekto įgyvendinimo metu buvo įvertintos išreikštos nuomonės.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Ne.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje nurodoma savivaldybės struktūra, jos veiklos sritys, atsakomybė ir kt.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje nurodomi struktūriniai padaliniai.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiami visų darbuotojų bei vadovų kontaktiniai duomenys. Savivaldybės patalpose yra skundų/pasiūlymų dėžutė (nebutina nurodyti besikreipiančiojo kontaktinius duomenis).
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo parengtas investicinis projektas.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 https://dms.finmin.lt/dms/faces/pages/contract/appendix_2/budget.jspx