Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Universalaus daugiafunkcio centro Rykantų kaime įsteigimas

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,, Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės ,, Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas"
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 2 prioriteto ,, Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės ,, Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
ES struktūrinių fondų finansavimas, valstybes Valstybės biudžeto lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 491.209,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 73.681,00 EUR
Projekto tikslas Didinti iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, sudaryti sąlygas aktyviai veikti bendruomenėms, didinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Rykantų kaime .
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Rykantų kaime, Trakų rajone esantis statinys (unikalus Nr. 4400-1518-3823), kuriame įsikurė naujai steigiamas Rykantų universalus daugiafunkcis centras (toliau – Rykantų UDC). Šiuo metu pastate veikia 4 įstaigos/organizacijos: BĮ Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla (Rykantų skyrius), Rykantų bendruomenė bei Lietuvos lenkų sąjungos filialo Trakų rajono skyrius (Rykantų būrelis). Rykantuose bei aplinkiniuose kaimuose yra susiklosčiusi sudėtinga socialinė-ekonominė situacija (bedarbystė, nedideli finansiniai ištekliai, didelis socialiai remiamų asmenų skaičius bei pan.), todėl dėl ribotų gyventojų finansinių galimybių bei socialinių poreikių rekonstruotas pastatas yra vienas svarbiausių Rykantų bei aplinkinių kaimų kultūros pastatų, kuriame teikiamos viešosios vaikų švietimo paslaugos bei vykdoma visuomeninė ir kultūrinė veikla. Pastatas bus pritaikytas renginių, kt. iniciatyvų organizavimui. Projekto tikslinė grupė, Rykantų UDC teikti viešųjų bei kitų paslaugų (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, neformalus švietimas, bendruomenių veikla, bibliotekos paslaugos bei kt.), apima labai įvairias vietos gyventojų grupes. Rekonstravus pastatą bei jame įkūrus Rykantų UDC bus teikiamos kokybiškesnės bei įvairesnės paslaugos: ikimokyklinio, mokyklinio ir neformaliojo ugdymo(si) viešosios paslaugos bei sukuriamos teigiamos prielaidos vietos gyventojų visuomeninės, kultūrinės veiklos ir gyvenimo gerinimui bei aktyvinimui, įtraukiant didesnį skaičių vietos gyventojų bei vykdant kelias veiklas vienu metu.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.trakai.lt/index.php?150981711
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto įgyvendinimo metu rekonstravus Rykantų kaime, Trakų rajone esantį pastatą įsteigtas Rykantų UDC. Sprendimas steigti šį centrą yra patvirtintas Trakų rajono savivaldybės sprendimu. Projektas atitinka Savivaldybės 2008-2015 m. strateginį plėtros planą. UDC veiklos organizavimui Trakų rajono savivaldybės taryba paskirė Rykantų UDC direktorių. UDC pastato išlaikymui bei projekto metu sukurto turto išlaikymui, tinkamam jo eksploatavimui lėšos bus skiriamos iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių. Esamiems poreikiams pritaikius pastatą jame toliau paslaugas, tačiau didesne apimtimi, teiks šiuo metu pastate įsikūrusios įstaigos bei sudarytos sąlygos pastate savo veiklas vykdyti aplinkinių kaimų bendruomenėms
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.trakai.lt/index.php?3234255563

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Trakų rajono savivaldybės administarcija vykdė susitikimus su Rykantų bendruomene, Rykantų kaimo gyventojais.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Projekto vykdymo metu nebuvo nustatyta pažeidimų

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Trakų rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai investicijų projektas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga