Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Turizmo informacinės infastruktūros plėtra Vilniaus miesto savivaldybėje

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 39
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 40.625,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 515,00 EUR
Projekto tikslas Plėtoti turizmo informacinę infrastruktūrą Vilniaus miesto savivaldybėje, įrengiant informacinius ženklus Vilniaus miesto lankytinus objektus.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas inicijuojamas siekiant pagerinti turizmo informacinę infrastruktūrą Vilniaus mieste. Šiuo metu Vilniaus mieste esantys informaciniai ženklai (kryptinės nuorodos) į lankytinus objektus buvo įrengtos 2005- 2006 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto informacinių nuorodų sistemos sklaidos I-ąjį etapą. Paskutiniais metais Vilniaus mieste atsirado nemažai naujų lankytinų objektų, kaip Nacionalinė dailės galerija, LDK Valdovų rūmai ir kt., į kuriuos nėra nukreipiančių informacinių ženklų. Todėl turistams bei miesto svečiams šiuos objektus rasti sudėtingiau. Informacinių ženklų trūkumą nurodo ir Vilniaus miesto lankytojai. Apklausų rezultatai parodė, kad miesto svečiai dažnai neranda įvairių lankytinų objektų dėl informacinių nuorodų stokos.
Siekiant spręsti informacinių ženklų (nuorodų) trūkumo problemą, buvo inicijuotas Vilniaus miesto informacinių nuorodų sistemos sklaidos II etapas. Įgyvendinus šį projektą būtų įrenti nauji informaciniai ženklai, skirti turistams ir miesto svečiams lankantiems kultūros ir kt. objektus pėsčiomis. Įrengus informacinius ženklus (kryptines nuorodas), pagerėtų turistų ir miesto svečių orientavimasis mieste. Tuo pačiu pagerėtų ir objektų lankymas, padidėtų pajamos iš turizmo. Įrengti nauji informaciniai ženklai integruotųsi ir papildytų šiuo metu esančią Vilniaus miesto informacinių nuorodų sistemą.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vilnius.lt/lit/Struktura_ir_kontaktai/889
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.vilnius.lt/lit/Nuostatai/901
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Įrengti nauji informaciniai ženklai (kryptinės nuorodos) bus integruoti į šiuo metu esančią Vilniaus miesto informacinę sistemą. Jų priežiūrą vykdys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamentas, kuris atsakingas už visų Vilniaus mieste įrengtų informacinių ženklų, nuorodų bei stendų priežiūrą. Po projekto įgyvendinimo įrengti nauji ženklai bus eksplaotuojami ir prižiūrimi Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vilnius.lt/index.php?701978924

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vilnius.lt/lit/Teises_aktai/895
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Neskelbiama.