Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato Trakuose, Birutės g. 48, rekonstravimas

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas ,, Aplinka ir darnus vystymasis"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu"
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 586.797,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 7.557,00 EUR
Projekto tikslas Trakų pradinės mokyklos pastatas statytas 1961 m. Bendras plotas apie 4156,82 m2. Mokykloje dirba apie 60 asmenų, mokosi 371 mokinys. Pastato konstrukcijos pasenusios, per sienas ir langus skverbiasi drėgmė, šaltis, jos neatitinka šiuolaikinių reikalavimų viešosios paskirties pastatui. Išorinės sienos ir aukštų perdangos neapšiltintos. Stogo danga nesandari, iš kenksmingo asbestcemenčio šiferio, be termoizoliacijos. Suminiai šilumos nuostoliai patate norminiais metais siekia apie 925,46 MWh. Sąnaudos šildymui didelės, tačiau vidutinė šildymo sezono vidaus patalpų temperatūra tik +17 C,todėl neatitinka HN reikalavimų, prastos mokinių mokymosi ir personalo darbo sąlygos. Siekiant pašalinti minėtas problemas atliktas energijos vartojimo efektyvumo auditas, parengtas techninis projektas. Pagal juose pateiktus sprendinius ketinama atlikti mokyklos pastato rekonstrukciją. Viešųjų pirkimų būdu parinktas darbų rangovas ir sudaryta rangos darbų sutartis. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti Trakų pradinės mokyklos pastato energetinių resursų naudojimą. Planuojami atlikti darbai: 1) lauko bei tambūrų durų keitimas, 2) stogo rekonstrukcija, 3) fasadų šiltinimas, 4) karšto vandens sistemos rekonstrukcija, 5) šildymo sistemos rekonstrukcija, 6) apšvietimo sistemos rekonstrukcija. Tikslinė grupė - apie 60 darbuotojų ir 371 mokiniai. Atlikus pastato renovaciją kasmet bus sutaupoma 109795,59 Lt, sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Mokykla didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Bendra projekto vertė - 6394318,00 Lt. Jis įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro ir Ūkio ministro 2009-04-16 įsakymu Nr.ISAK-773/4-171.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas viesosios paskirties atnaujintas pastatas , sutaupyta energija
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
6
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatas 1

Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos 25 (GWh)
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.siltasnamas.eu/lt/patirtis/cat/46/album/700/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga (negali turėti akcininkų ar dalininkų)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investiciju projektas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga