Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Trakų rajono savivaldybės trumpalaikių strateginių plėtros planų parengimas

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 4 prioritetas ,, Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 57.769,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 8.665,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - siekti darnaus Trakų rajono strateginio plėtros planavimo. Projektu „Trakų rajono savivaldybės trumpalaikių strateginių plėtros planų parengimas“ siekiama sukurti prielaidas darniai ir subalansuotai Trakų rajono plėtrai bei tobulinti strateginio planavimo procesą Trakų rajono savivaldybėje. Projekto įgyvendininimo metu bus parengtas Trakų rajono savivaldybės trumpalaikis strateginės plėtros planas - strateginis veiklos planas - bei atliktos dviejų aktualiausių sričių (kurortinės teritorijos plėtros bei kaimiškų vietovių diversifikacijos) studijos, kurios padės nustatyti ir Trakų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane bei Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginiame plėtros plane numatyti šių sričių plėtros kryptis bei konkrečias priemones šiai plėtrai įgyvendinti. Parengtas Trakų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas sudarys palankias sąlygas turimų finansinių išteklių racionaliam planavimui ir naudojimui, reikšmingai prisidės prie sistemingo ir nuoseklaus rajono ilgalaikės trukmės plėtros strateginio plano įgyvendinimo pagal jame numatytus prioritetus. Trakų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas padės tiksliai ir konkrečiai numatyti bei suplanuoti Trakų rajono plėtros kryptis ir galimybes trumpalaikėje perspektyvoje, prisidės prie darnaus rajono vystymosi.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Trakų rajono trimetis strateginis veiklos planas bus kasmet atnaujinamas. Tam bus naudojami Savivaldybės administracijos turimi žmogiškieji ištekliai. Papildomas išorinis finansavimas nebus reikalingas. Strateginis veiklos planas ir jo programos bus pagrindas diegiant programinio biudžeto principus Savivaldybėje bei rengiant metinius biudžetus. Projekto įgyvendinimo metu parengtos atskirų sričių studijos bus naudojamos ne tik rengiant Strateginį veiklos planą, bet ir ateityje peržiūrint bei atnaujinant Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemones. Esant poreikiui bus tikslinami Plėtros strateginio plano prioritetai, tikslai ir uždaviniai. Taip pat parengti dokumentai bus naudojami rengiant atskirų sričių plėtros dokumentus bei grindžiant poreikį prioritetiškai pritraukti investicijas tam tikroms Savivaldybės teritorijoms ar veiklos sritims.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Parengtas Trakų rajono trimetis strateginis veiklos planas bus kasmet atnaujinamas. Tam bus naudojami Savivaldybės administracijos turimi žmogiškieji ištekliai. Papildomas išorinis finansavimas nebus reikalingas. Strateginis veiklos planas ir jo programos bus pagrindas diegiant programinio biudžeto principus Savivaldybėje bei rengiant metinius biudžetus. Projekto įgyvendinimo metu parengtos atskirų sričių studijos bus naudojamos ne tik rengiant Strateginį veiklos planą, bet ir ateityje peržiūrint bei atnaujinant Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemones. Esant poreikiui bus tikslinami Plėtros strateginio plano prioritetai, tikslai ir uždaviniai. Taip pat parengti dokumentai bus naudojami rengiant atskirų sričių plėtros dokumentus bei grindžiant poreikį prioritetiškai pritraukti investicijas tam tikroms Savivaldybės teritorijoms ar veiklos sritims (Parengtas savivaldybės plėtros strateginis planas (Skaičius) 1,00

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga (negali turėti akcininkų ar dalininkų).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga