Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 98,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 17.305,00 EUR
Projekto tikslas Sukurti ir įdiegti vieningą finansų valdymo ir apskaitos sistemą, kuri yra būtina Trakų rajono savivaldybės administracijos funkcijų vykdymui
Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ir seniūnijos neturi vieningos finansų valdymo sistemos (toliau – FVS), kurioje būtų realizuotas biudžeto vykdymo apskaitos, turto, personalo, sutarčių ir projektų valdymo funkcionalumas ir negali užtikrinti joms priskirtų funkcijų efektyvaus ir savalaikio vykdymo. Administracijos darbuotojai neturi galimybės tinkamai tvarkyti buhalterinę ir iždo apskaitą bei valdyti žmogiškuosius išteklius, vadovybei nėra pateikiama suvestinė informacija apie personalo darbo krūvius, procesų bei veiklų chronologiją, nėra galimybės perskirstyti resursus ir atskirų padalinių ar darbuotojų funkcijas, didžioji dalis reikalingos informacijos saugoma popieriniu būdu. Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo, sukuriant ir įdiegiant vieningą finansų valdymo ir apskaitos sistemą bei modernizuojant dokumentų apskaitos ir valdymo sistemą geresniam Trakų rajono savivaldybės administracijos funkcijų vykdymui. Esminė projektu sprendžiama problema – Administracijoje nėra vieningos ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) atitinkančios FVS, leidžiančios įstaigos vadovams realiu laiku stebėti organizacijos darbų planavimą ir vykdymą, atlikti veiklos procesus sklandžiai ir nuosekliai, o turima DVS neturi reikalingų sąsajų su esamu Biudžetas VS bei yra prieinama per mažam skaičiui darbuotojų. Vieningos ir visiems skyriams pritaikytos FVS diegimas, sąsajų su DVS kūrimas, DVS praplėtimas prisidėtų prie Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, geresnio ES politikos įgyvendinimo
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose 1 vnt.
Projektas – prisideda prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo, sukuriant ir įdiegiant vieningą finansų valdymo ir apskaitos sistemą bei modernizuojant dokumentų apskaitos ir valdymo sistemą geresniam Trakų rajono savivaldybės administracijos funkcijų vykdymui. Esminė projektu sprendžiama problema – Administracijoje nėra vieningos ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) atitinkančios FVS, leidžiančios įstaigos vadovams realiu laiku stebėti organizacijos darbų planavimą ir vykdymą, atlikti veiklos procesus sklandžiai ir nuosekliai, o turima DVS neturi reikalingų sąsajų su esamu Biudžetas VS bei yra prieinama per mažam skaičiui darbuotojų. Vieningos ir visiems skyriams pritaikytos FVS diegimas, sąsajų su DVS kūrimas, DVS praplėtimas prisidėtų prie Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, geresnio ES politikos įgyvendinimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto vykdytojas įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos be Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) raštiško sutikimo nekeisti turto paskirties, nuosavybės pobūdžio, objekto, kuriam būtų skirtos projekto finansavimo lėšos, vietos bei sudarys tinkamas fizines, technines ir finansines prielaidas projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtiems produktams išlaikyti ir toliau naudoti.
įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.trakai.lt/index.php?3053629363

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles www.trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Buvo vykdoma apklausa
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Trakų rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga