Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Socialių paslaugų įstaigos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams įkūrimas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Virš 60 projektų
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 630.086,60 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 111.191,79 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – įkurti socialinių paslaugų įstaigą Kauno mieste, kuri sudarytų galimybes reikalingas kompleksines socialines paslaugas teikti didesniam socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų ratui. Įstaigoje veiks vaikų dienos centras, krizių centras motinoms ir vaikams bei šeimos paramos centras. Projektu siekiama praplėsti ir papildyti Kauno miesto socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms. Projekto tikslinė grupė - socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 19

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Socialinės paslaugų ir pagalbos teikimas socialinės rizikos šeimoms, orientuotos į šių asmenų socialinę integraciją, atitinka 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" tikslus. Socialinių paslaugų įstaigos įkūrimas Kauno mieste, sudaro galimybes reikalingas kompleksines socialines paslaugas teikti didesniam socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų ratui. Priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ prisideda prie uždavinio – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kaunas.lt/popup2.php?item_id=1973
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
19
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumas užtikrintas įsteigus Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą, kurios veiklą finansuoja Kauno miesto savivaldybės administracija. Projekto vykdymo metu sukurtai infrastruktūrai išlaikyti skiriamos lėšos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Socialinės rizikos šeimoms bei jose augantys vaikams teikiamos kompleksiškos socialinės paslaugos bei ženkli pagalba. Socialinių paslaugų įmonė dalyvauja įvairiose programose ir projektuose ir taip pritraukiamos lėšos ar kita nauda. Išplėtus Socialinių paslaugų įstaigos finansavimą atsiras galimybė plėsti paslaugų ratą bei aprėptis. Socialinei pagalbai socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams ieškoma rėmėjų tarp įvairių įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, fizinių asmenų.
Projekto metu buvo atlikta 2 pastatų (Tilžės g. 33/Degtukų g. 2 ir pirmo aukšto patalpų dalis pastate R. Kalantos g. 133, Kaune) rekonstrukcija ir įgyta visa reikalinga įranga bei tikslinė transporto priemonė. Buvo įrengtos patalpos su visais reikiamais baldais ir įrengimais, t.y.: klasės pamokų ruošai, meno terapijai, sporto-laisvalaikio kambarys, kompiuterių klasė, rūbinė-laukiamasis, administracijos kabinetas ir kt. Įstaigoje veikia vaikų dienos centras, krizių centras motinoms ir vaikams bei šeimos paramos centras (numatytos 53 vietos paslaugų gavėjams). Socialinės paslaugos ir pagalba socialinės rizikos šeimoms yra kokybiška ir nuosekli, orientuota į šių asmenų socialinę integraciją.

Nuorodos į projekto rezultatus http://www.kaunospc.lt/nauji-vaiku-dienos-centrai/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kaunas.lt/index.php?1665086933
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo taikyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Savivaldybės biudžetinė įstaiga neturi bendrovių ar filialų.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip. http://www.kaunas.lt/index.php?4179725374
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Prieš pradedant projektą buvo atlikta išsami alternatyvų analizė, parengtas techninis projektas.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai -
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga.