Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Socialinių paslaugų kokybės ir gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas VšĮ Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namuose

Viešoji įstaiga "Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai"

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Bažnyčios gatvė 48, Marijampolė 68309, Lietuva
Rajonas Marijampolės s.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 2
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui "Socialinių paslaugų kokybės ir gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas všį Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namuose"
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui " Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis socialinė
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 164.214,55 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0,00 EUR
Projekto tikslas Gerinti stacionarių socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus bei neįgaliems žmonėms.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 7

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendintas projektas užtikrina globos namų gyventojų galimybę gauti įvairiapuses, kokybiškas ir prieinamas socialines realibitacijos bei adaptacijos paslaugas. Sumažėjo senų ir neįgalių žmonių socialinė atskirtis, globos namai prisideda prie regiono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, siekiant sumažinti sumažinti skirtumus tarp Marijampolės ir kitų regionų. Globos namuose padidėjo socialinių paslaugų kokybinis šuolis - paslaugų gavėjai gauna aukštos kokybės paslaugas: gyvena šiuolaikiškose patalpose, naudojasi modernia įranga bei kvalifikuoto personalo darbu. Modernizuotas globos namų pastatas ir įsigyti specialūs baldai yra sėkmingai naudojami tolimesnėje veikloje ir gaunant pajamas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://mgloba.lt/organizacinė%20struktūra.jpeg
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų patikslinsime
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
6
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Pasibaigus projektui įstaiga tęsia savo veiklą, jos pobūdis nepakito. Ir toliau teikiamos paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų įstaigų, socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais ir viešosios įstaigos Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namų įstatais.Projhekto metu sukurta infrastruktūra, įsigyti baldai naudojami globos namų veikloje, išlaikoma iš savo lėšų.
Nuorodos į projekto rezultatus www.mgloba.lt

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020184011
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis patikslinsime
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Socialinių ekonominių partnerių neturėjome
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai neturime
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Metų bėgyje išdalijamos anoniminės anketos gyventojams ir artimiesiems, kur pateikiami įvairūs klausimai pvz: gyvenimo sąlygos, aptarnavimo kultūra,maisto kokybė,ir pan. Poto apibendriname ir susirinkime su darbuotojais aptariame visas problemas.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų ne
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 patikslinsime