Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių bendrųjų planų parengimas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vilniaus gatvė 263, Šiauliai 76337, Lietuva
Rajonas Šiaulių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 52
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Priemonės prioritetas: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Teritorijų planavimas VP1-4.2-VRM-04-R
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 117,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 17,00 EUR
Projekto tikslas Užtikrinti dėsningą Šiaulių rajono Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių vystimąsi bei racionalų išteklių panaudojimą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas - Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Gruzdžių miestelio bendrasis planas. Šiaulių rajono bendrajame plane nurodyta, kad Šiaulių rajono teritorijoje siūlomas vienas lokalinis (C) kategorijos miestas esamo miestelio pagrindu – Gruzdžiai, kuriam gali būti suteikta lokalinė urbanistinės struktūros formavimo, aptarnavimo ir paslaugų centro funkcija. Parengto Gruzdžių miestelio bendrojo plano sprendiniai integruojasi į Šiaulių rajono savivaldybės bendruoju planu planuojamas teritorijos socialinės raidos kryptis – Gruzdžių miestelio teritorijos urbanizacija integruojant priemiestines (Jokūbaičiai, Poviliškiai ir Sauginių kaimai) teritorijas pagal miestų planinės struktūros plėtros dėsnius.
- Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Kurtuvėnų miestelio bendrasis planas. Kurtuvėnų miestelio bendrojo plano rengimas grindžiamas Šiaulių rajono bendrojo plano sprendiniais, jame Kurtuvėnų miestelis priskiriamas nekategorizuotam gyvenamųjų vietovių tinklui – lokalinis centras (d). Ši vietovė siejama su naujų aptarnavimo ir paslaugų funkcijų steigimu, švietėjiška veikla, naujų darbo vietų kūrimu, gyventojų skaičiaus stabilizavimu, inžinerinės infrastruktūros sukūrimu. Todėl miestelio planavimo dokumento parengimas yra galimybė pasiruošti miestelio plėtrai.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.siauliuraj.lt/Valdymo-strukturos-schema71988
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai - Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Gruzdžių miestelio bendrasis planas.
- Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Kurtuvėnų miestelio bendrasis planas.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.siauliuraj.lt/lit/iauliu-rajono-savivaldybes-Gruzdziu-ir-Kurtuvenu-miesteliu-bendruju-planu-parengimas/1008

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.siauliuraj.lt/Viesuju-pirkimu-taisykles47843

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip