Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto prospektas 44, Kaunas 44329, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 3
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioritetas "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvių asmenų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas.
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 129.835,50 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas 1. Sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
2. Skatinti šeimai palankios darbovietės kūrimą.
3. Apibendrinti projekto rezultatus ir naudą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 24

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis". Projekto įgyvendinimas padėjo asmenims, dėl šeimos įsipareigojimų nedirbantiems ar negalintiems visaverčiai dalyvauti darbo rinkoje, pasirūpinti globojamaisiais, didinant paslaugų prieinamumą ir lankstumą, skatinant darbo organizavimo formų įvairovę, ugdant tolerantišką požiūrį į šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus, EB politikos nuostatas, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kpkc.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/istaigos-valdymo-strukturos-schema
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus pateikta vėliau.
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
5
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
19
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Nuolatinė projekto partnerių sąveika užtikrina tolimesnį projekto rezultatų naudojimą, pritaikymą bei sklaidą. Projekto veiklų tęstinumas pasibaigus ES fondų finansavimui yra užtikrinamas sudarant prielaidas tolesniam projekto metu sukurtų rezultatų naudojimui:
• tikslinei grupei sudarytos sąlygos toliau tobulintis bei konsultuotis;
• rengiamos inovatyvios kvalifikacijos tobulinimo programos pagal kurias tikslinės grupės nariai gali tobulinti savo žinias, gebėjimus bei įgūdžius;
• projekto metu taikytos paslaugos tobulinamos atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją;
• projekto vykdymo grupė rengia kitus projektus, kad galėtų tęsti pradėtą veiklą;
• kiekviena partnerinė institucija ieškos finansavimo šaltinių tinklo palaikymui.
• vykdytojų administracinė komanda rūpinasi projekto rezultatų panaudojimu ir tolesniu jų funkcionavimu.
Siekiama tęstinio projekto tikslo - sistemingo darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvių asmenų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo.
Už tęstinę veiklą po projekto pabaigos atsakingi projekto vykdytojo administracinės komandos nariai. Projekto vykdytojai informaciją apie stebėsenos rodiklius renka nuolat kontaktuojant su projekto tiksline grupe bei partneriais telefonu, kreipiasi į darbdavius.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.kpkc.lt/index.php/22-veikla/kita/54-kauno-pedagogu-kvalifikacijos-centro-veikloje-seimos-ir-darbo-isipareigojimu-derinimas

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kpkc.lt/failai/dokumentai/viesieji_pirkimai/Vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20pirkim%C5%B3%20taisykl%C4%97s%202014%20%28pagal%20LR%20vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20pirkim%C5%B3%20%C4%AFstatymo%20pakeitimus%20ir%20papildymus,%20%C4%AFsigaliojusius%20nuo%202014-01-01%29.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Kauno pedagogų kvalifikacijos centras konsultavosi su Kauno miesto savivaldybės administracija.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Ne
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip, nurodytas steigėjas.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaiga neturi antrinių, pirminių bendrovių ir filialų.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Neaktualu dėl nedidelio darbuotojų skaičiaus.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo atlikta apklausa.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Buvo atlikta apklausa.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Bus pateikta vėliau.