Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė A. Juozapavičiaus gatvė 9, Vilnius 09311, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 16
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 12.563.716,40 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas 1. Sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su saugomomis vertybėmis;
2. Sudaryti sąlygas lankytis saugomose teritorijose nedarant žalos aplinkai;
3. Sudaryti prielaidas "Natura 2000" teritorijų būklei gerinti.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 149

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas įgyvendina veiksmų programos strategiją gerinti gyvenimo aplinką ir kokybę gerinant saugomų teritorijų būklę, įgyvendinant darnaus vystymosi principus derinant išsaugojimo ir naudojimo interesus ir socialinius poreikius įrengiant lankytojų centrus (kartu su vidaus ekspozicijomis), vizualines informacines sistemas ir minimalią infrastruktūrą, apžvalgos bokštus, tvarkant paveldo ir "Natura 2000" objektus.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/36
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų bus papildyta
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
89
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
60
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Saugomose teritorijose pirmiausia Lietuvoje pradėtas įgyvendinti darnaus vystymosi principas. Jose derinami išsaugojimo ir naudojimo interesai, socialiniai poreikiai. Saugomų teritorijų pritaikymas lankymui, tvarkymo darbai jose sudaro prielaidas sureguliuoti lankytojų srautus taip, kad nenukentėtų gamtos ir kultūros paveldo vertybės, kad būtų išsaugota bendra kraštovaizdžio būklė ir biologinė šalies įvairovė. Projekto rezultatai turi universalią vertę. Jie reikalingi ne konkretiems žmonėms ar institucijoms, o visuomenei, kadangi prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo – dabarties kartų poreikių patenkinimo nemažinant ateinančių kartų galimybės tenkinti savo poreikius.
Pasiekti rezultatai: įrengti du lankytojų centrai (Pagramančio regioniniuose parkuose ir Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate); įrengta Varnių regioninio parko gamtos mokykla; įrengti 5 pažintiniai takai (Asvejos, Gražutės, Krekenavos, Sirvėtos, Tytuvėnų regioniniuse parkuose); sutvarkyta Daumantų atodanga Anykščių regioniniame parke; sutvarkyti draustiniai (Daugyvenės, Jiesios, Nevėžio kraštovaizdžio ir Vidzgirio botaninio draustinių tvarkymas).
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/1781

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/903
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuojamasi su žemės savininkais bei regioninių parkų direkcijomis (projekto partneriais)
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
nebuvo taikyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais buvo bendradarbiaujama su savivaldybėmis
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Dalis darbuotojų yra apmokyti
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra valstybės biudžetinė įstaiga neturinti akcininkų ar dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/29
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai nebuvo atlikta
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 bus papildyta