Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Sapropelio gavyba ir paruošimas

ECOLOTUS

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė 180, Lietuvos Respublika
Rajonas Druskininkų s.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Pirmojo (Sapropelio gavyba ir paruošimas) įgyvendinimas eina į pabaigą, antrojo (Inovacinis čekis) įgyvendinimas pradedamas.
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Parama verslo kūrimui ir plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Ne
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 173.484,71 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 93.415,20 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - įkurti įmonę, kuri vykdytų sapropelio gavybą ir produktų iš jo paruošimą. Siekiama sukurti sapropelio gavybos ir paruošimo pramonę Lietuvoje bei prisidėti prie Lietuvos ežerų būklės ilgalaikio gerinimo.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto metu numatyta įkurti įmonę kaimo vietovėje, pusė įmonės darbuotojų turės būti iš kaimo (viso numatyta sukurti bent 8 naujas darbo vietas). Taip bus skatinamas verslumas ir užimtumas kaimo vietovėse, prisidedama prie ekonominės regiono pažangos.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą Įmonėje yra trys akcininkai, direktorius, buhalterija tvarkoma išorinės įmonės, numatyta sukurti 8 darbo vietas (vadybininkai, žemsiurbininkai, darbininkai, sargai).
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Viešai įsipareigojame nepažeisti su įmonės veikla susijusių ir bet kokių kitų galiojančių LR teisės normų.
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Šiuo metu projektas dar yra įgyvendinamas: įkurta įmonė, gauti veiklai įgyvendinti reikalingi leidimai, suderintas gavybos ir rekultyvavimo projektas, įsigyta dalis reikalingos įrangos. Šiuo metu ruošiamasi žemsiurbės paleidimui ir pirmųjų sapropelio sėsdintuvų įrengimui.
Nuorodos į projekto rezultatus www.ecolotus.lt

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles Viešieji pirkimai vykdomi pagal galiojančias LR viešųjų pirkimų taisykles ir/ar konkrečiame projekte numatytas viešųjų pirkimų taisykles.
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas, kuris pagal teisės aktų numatytas procedūras buvo pristatytas, apsvarstytas ir suderintas su visuomene. Visi projekto derinimai ir informacijos pateikimas vyksta LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Šiuo metu bendradarbiaujame su Vilniaus universitetu mokslinių tyrimų srityje.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Galima teigti, kad taip, nes visa įmonės veikla ir principai yra grindžiami aukščiausiais skaidrumo ir sąžiningumo standartais.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Ne.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Tokių bendrovių ir filialų nėra.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Kol kas neaktualu dėl minimalaus darbuotojų skaičiaus.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Turime tvirtą vidinį moralinį kodeksą, raštu esame išsidėstę tik esmines nuostatas.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip giliai nedetalizavome.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip giliai nedetalizavome.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Viešai neprieinama, bet susijusioms institucijoms ar bankams jį pateikiame.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutarties punktas Nr. 39. "Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos bei EB teisės aktuose nustatytus atvejus bei bendro pobūdžio informaciją."