Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Sapiegų rūmų Vilniuje rekonstravimas (restauravimas) ir pritaikymas turizmui: I etapas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Šnipiškių gatvė 3, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuvos Respublika
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 4
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013 m.
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai", VP3-1.3-ŪM-02 priemonė „Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Reprezentacinės Sapiegų rezidencijos paskirties atgaivinimas, restauruojant rūmus bei pritaikant juos turizmui ir visuomenės reikmėms
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2.339.107,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Pritaikant Sapiegų rūmus viešajai kultūrinio turizmo infrastruktūrai, numatyta išsaugoti rūmų vertingąsias savybes (kultūrinę vertę): pastato tūrį, barokinio laikotarpio planinę struktūrą, skliautus, sienų konstrukciją, rūsius, jų skliautus ir struktūrą, sraigtines laiptines, barokinio laikotarpio fasadų dekorą ir jų liekanas. Teritorijos ir vizualinės apsaugos pazonio ribose numatyta saugoti išlikusias teritorijos dalis ir erdves, išlikusius barokinio parko fragmentus, vakarinius, rytinius, pietinius vartus, jų tūrį, medžiagiškumą bei dekorą, šaltinėlio statinį, tvoros vietą, senosios tvoros liekanas. Taip pat bus tęsiami Sapiegų rūmų vizualinės taršos elementų likvidavimo darbai.
Restauruotuose Sapiegų rūmuose planuojama įkurdinti viešuosius turizmo srities subjektus, nuolat vykdančius turizmo informacijos sklaidos bei švietėjiškos veiklos funkcijas. Įkurdintieji viešieji turizmo srities subjektai sukurtojoje infrastruktūroje (konferencijų centre, talpinančiame iki 300 asmenų, pritaikytame ne tik konferencijų, bet ir koncertų, mokymų bei reprezentacinių renginių organizavimui, ekspozicijų bei parodų salėse, turizmo informacijos teikimui pritaikytose patalpose ir pan.) užtikrintų kultūrinio turizmo paslaugų teikimą vietos ir užsienio turistams ir infrastruktūros panaudojimą vietinio ir atvykstamojo turizmo Lietuvoje skatinimui.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Nacionalinę ir ES darnaus vystymosi strategijas:
1. Projektas prisideda prie gyventojų skatinimo ir puoselėti vertingą gamtinę ir kultūrinę aplinką bei užtikrina tinkamą kultūros paveldo vertybių apsaugą;
2. įgyvendinus projektą, sukurtos naujos darbo vietos, kas prisidės prie regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo, užimtumo didinimo;
3. Įgyvendintas projektas sudarys palankesnes galimybes visuomenei susipažinti su kultūros paveldu, kultūros paveldas išliks ir ateities kartoms.
4. Sukurta infrastruktūra galės naudotis lankytojai, nepriklausomai nuo jų lyties, religijos, tautybės ar pažiūrų.Bus sudarytos galimybės objektą lankyti žmonėms su negalia.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/struktura-ir-kontaktai/struktura.html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų www.kpd.lt/teisinė informacija
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Sapiegų rūmų restauravimo ir pritaikymo turizmui projekto I etapas yra baigtas. Kreiptasi į Kultūros ministeriją dėl projekto II etapo finansavimo 2014-2020 m.
Pasiekti rezultatai bus paskelbti 2015 m. pabaigoje interneto svetainėje www.kpd.lt /> Siektini rezultatai:1. per 3 metus po projekto įgyvendinimo lankytojų skaičius objekte - 17 000.
2. sukurtos naujos darbo vietos - 2.
Nuorodos į projekto rezultatus www.kpd.lt

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/veikla/viesieji-pirkimai.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Prieš pradedant projektą buvo konsultuojamasi su Antakalnio bendruomene, Lietuvos Restauratorių Sąjunga, Vilniaus miesto savivaldybe, šv. Jono bendruomenės vienuoliais (trinitoriais), įsikūrusiais kitoje Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso dalyje.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Valstybės įmonė "Lietuvos paminklai"
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Visiems Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams yra reguliariai organizuojami mokymai.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos yra biudžetinė įstaiga.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos yra biudžetinė įstaiga.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/struktura-ir-kontaktai/karstoji-linija.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojai veikia, vadovaudamiesi Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis bei pagal Direktoriaus įsakymu patvirtintas Vidaus tvarkos taisykles
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Vardinių dovanų teikimo tvarka. Nuostatos yra apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos yra apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo parengtas investicinis projektas.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai http://www.kpd.lt/Sapiegu-ansamblis/. Apie projekto vykdymo pradžią buvo paskelbta masinės informacijos priemonėse. www.kpd.lt/Sapiegu-ansamblis/images/stories/dok393121.doc;
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Projekto finansavimo ir administravimo sutaryje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga.