Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Santakos slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 26
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas, priemonė VP2-1.1.-ŠMM-04-V
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 20.227.264,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas sukurs Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą. Šio projekto ir būsimo centro tikslas – sudaryti galimybes vystyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą farmacijos ir sveikatos technologijų srityje. Projekto atsiradimą lėmė keletas priežasčių: galimybių vystyti komerciškai pritaikomas MTEP veiklas trūkumas, šiuolaikinei, ūkio poreikius atitinkančiai MTEP veiklai nepakankama bendroji ir technologinė MTEP infrastruktūra, mokslinio potencialo išskaidymas. Projektas leis išspręsti šias problemas bei sudarys tolesnes sąlygas farmacijos ir sveikatos technologijų plėtrai Lietuvoje. Įgyvendinant projektą, planuojama pastatyti naują, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloms vykdyti pritaikytą pastatą bei įsigyti MTEP veikloms reikalingą įrangą. Naujausiame farmacijos ir sveikatos technologijų centre ketinama sukurti šiuolaikinę, viename komplekse koncentruotą, farmacijos ir sveikatos technologijų mokslui skirtą infrastruktūrą. Tai leis efektyviai koordinuoti vykdomas MTEP veiklas farmacijos ir sveikatos technologijų srityje, užtikrins MTEP veiklų vykdymo kokybę ir plėtrą. Centro atviros prieigos MTEP infrastruktūra galės naudotis kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų atstovai kartu su verslo subjektų tyrėjais. Tokia bendradarbiavimo forma užtikrins aukštus MTEP veiklos rodiklius, sukurs produktų ir technologijų komercinį tinkamumą bei tolimesnę, MTEP veiklų rezultatais paremtą, farmacijos sektoriaus plėtrą. Centras bus įkurtas įgyvendinant integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ programą ir prisidės prie pagrindinio slėnio „Santaka“ tikslo – įkurti Slėnį, kuriame būtų atliekami viešieji ir privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 40

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. Nutarimu Nr. 321, kuriuo patvirtinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1170, patvirtinančiu Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka" plėtros programą bei siekiant įgyvendinti juose iškeltą pagrindinį tikslą - sukurti tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolius, paspartinti žinių visuomenės kūrimą ir sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus, kaip integrali „Santakos" slėnio dalis kuriamas Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras.
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimu siekiama išspręsti pagrindines problemas: farmacijos veiklą vykdantys mokslininkai bei tyrėjai Lietuvoje nėra sutelkti, o tai trukdo koordinuoti MTEP veiklas, reikalauja didelių finansinių ir žmoniškųjų resursų. Turimos patalpos, kuriose vykdomos MTEP veiklos, nėra pritaikytos moderniai MTEP įrangai bei technologijoms. Turima MTEP veikloms vykdyti skirta įranga yra morališkai ir techniškai pasenusi. Visa tai lemia ir neintensyvų farmacijos mokslo ir verslo įmonių bendradarbiavimą: privataus farmacijos verslo įmonės stokoja galimybių vystyti komerciškai pritaikomas MTEP veiklas, o Lietuvos farmacijos mokslo institucijos nedisponuoja pakankama MTEP veikloms vykdyti skirta infrastruktūra. Optimalus būdas šiai problemai spręsti - sukurti sistemą, kuri leistų vykdyti bendrus mokslo tyrimų institucijų ir verslo subjektų tyrimus ir taip sukurtų farmacijos vadybos ir MTEP žinių sinergiją bei leistų pasiekti proveržį farmacijos srityje bei sustiprintų ilgalaikį Lietuvos konkurencingumą.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/1013/lsmustruktura.pdf
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/3467/lsmu_etikos_kodeksas2013.11.22_talpinimui.pdf
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
0
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai „Santakos" slėnio Naujausių farmacinių ir sveikatos technologijų centre įkurtos 5 laboratorijos: Fitofarmacijos laboratorija, Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorija, Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija, Vaistinių taikinių histopatologijos laboratorija, Farmacinių technologijų laboratorija. Centro integralia dalimi tapo KMU Farmacijos fakultetas, kuris yra vienintelė universitetinė institucija, rengianti farmacijos magistrus Lietuvos Respublikoje. Viso KMU Farmacijos fakulteto sudėtyje buvo numatytos 5 katedros: Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra, Klinikinės farmacijos katedra (naujai steigiama), Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra, Vaistų chemijos katedra, Farmakognozijos katedra.

Šių laboratorijų įkūrimas yra svarbus žingsnis, sutelkiantis vienoje vietoje mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą, inicijuojantis ir plėtojantis natūralių, biotechnologiniais bei cheminės sintezės metodais gautų biologiškai aktyvių junginių biomolekulinius, farmakologinius ir farmacinius tyrimus, bei vystant šių junginių praktinį taikymą medicinoje. Taip pat kuriamas tarptautinio lygio farmacijos ir biomedicinos mokslų potencialas bei sudaromos prielaidos jo efektyviam bendradarbiavimui su studijas vykdančiomis (specialistus ruošiančiomis) institucijomis ir verslu, taip stiprinant jo konkurencingumą globalioje ekonomikoje.

Centre sukurta atviros prieigos MTEP veiklų vykdymo infrastruktūra, kurioje veiklą vykdo Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų atstovai kartu su verslo subjektų ar kitų mokslo institucijų darbuotojais. Tokia bendradarbiavimo forma užtikrina aukštus MTEP veiklos rodiklius, sukurtų produktų ir technologijų komercinį tinkamumą bei tolimesnę, MTEP veiklų rezultatais paremtą, farmacijos sektoriaus plėtrą.

Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai bus panaudoti ir klinikinėje praktikoje, diegiant naujus diagnostinius metodus, tobulinant esamus metodus bei panaudojant naujus medikamentus efektyvesniam gydymui Kauno medicinos universiteto klinikose ir kitose gydymo įstaigose.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.santakosslenis.lt/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/4408/lsmutaisykliaktualiredakcijanuo2014-04-14.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Bus papildyta
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Bus papildyta
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Bus papildyta
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Bus papildyta
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Bus papildyta
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Bus papildyta