Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Raseinių miesto katilinės modernizavimas pastatant 5 MW šiluminės galios biokuro katilą

Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Pieninės gatvė 2, Raseiniai 60133, Lietuva
Rajonas Raseinių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 5
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-06-V priemonė.
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 941.265,06 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 1.173.092,85 EUR
Projekto tikslas Rekonstruoti Raseinių katilinę, didinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai


Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Lietuvos darnaus vystymosi prioritetus. Kauno apskrityje vienam gyventojui tenkanti BVP dalis yra mažesnė bei šalies vidurkis, todėl po projekto įgyvendinimo sulėtėsiantis šilumos kainos kilimas padidins regiono konkurencingumą, gyventojai daugiau lėšų galės skirti kitiems poreikiams ir taip sumažės socialinis ir ekonominis regiono atsilikimas. Poveikio aplinkai mažinimas bus pasiektas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius vietoj dabar naudojamo iškastinio kuro. Taip sumažinant CO2 išmetimus 3523 t/metus bus prisidėta prie klimato kaitos ir jos padarinių sušvelninimo. Vietinio kuro panaudojimas prisidės prie regiono gyventojų užimtumo ir gaunamų pajamų iš kuro ruošimo veiklos didinimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://antanaz.webs.com/struktura.pdf
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Viešai įsipareigojame nepažeisti su įmonės veikla susijusių ir bet kokių kitų galiojančių LR teisės normų.
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Fizinis veiklos tęstinumas bus užtikrinamas įmonės personalo, kuris eksploatuos įrengtą biokuro katilą. Remonto ir įrangos atstatymo poreikis bus užtikrinamas įtraukiant į šilumos savikainą amortizacinius atskaitymus, numatant lėšas remontams ir priežiūrai. Centralizuotas šilumos tiekimas yra reguliuojama monopolija, kurios veikla yra reguliuojama nustatant šilumos kainą pagal pagrįstas sąnaudas. Todėl yra užtikrintas projekto tęstinumas ir finansiniu požiūriu. Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo patirtis taip pat galės būti panaudojama ir kitose įmonėse įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.raseiniust.lt/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/K22N_FILES/SVPTS/1000043320.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Galima teigti, kad taip, nes visa įmonės veikla ir principai yra grindžiami aukščiausiais skaidrumo ir sąžiningumo standartais.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Bendrovė filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Taip
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga