Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Ramybės skvero sutvarkymas Kėdainiuose

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė J. Basanavičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57288, Lietuva
Rajonas Kėdainių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 85
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 276.899,91 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 168.929,85 EUR
Projekto tikslas Skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Kėdainiuose.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto metu sukurti rezultatai, t. y. sutvarkytas Kėdainių Ramybės skveras, prisideda prie uždavinio skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui. Projekto metu sutvarkytas į Kėdainių Senojo miesto (Senojo miesto vieta yra Lietuvos Respublikos valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, UK 5148) teritoriją patenkantis Ramybės skveras, pritaikant jį turizmo reikmėms. Skveras taip pat ribojasi su Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios kompleksu (UK 1389). Projekto rezultastas - sukurtas naujas turizmo traukos objektas (prieš tai Ramybės skveras buvo prastos būklės teritorija, nusėta giliomis duobėmis, padengta aptrupėjusiu asfaltu ir purvu). Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras kasmet renka duomenis apie Kėdainiuose apsilankančių turistų srautus.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kedainiai.lt/get_file.php?file=YTJhWG1taWltYUNaeG02VmJxdWNjSm1YeW1wcmJwaG9aOGFUb21LamFKUnBvSmVnWnFhWlltN01hTXR5bUoyWWFNeWJwcGlnYkpwa3k1ZGhZNkptcDJwbXhxS1NxTWFWYTgxdnozS1htWlpzeTVpc2JhUmxwV2VSeHA2V201cVhhV2FhbjJkaWxxQ2N3SjdNbXAyYW8yeklsS3RuWnBpd1k4aVduSk9pbXBocnFwZGhhWm1abkduTmE4dHhacGx2bXBXWGI1aGxiS21XeHBxWlkzRnBwbXlheHBxVW1KU2daOEp0eFhKbGwycG9rSmxwbW1sdVptT1R4R1pvWkptamJKdWFtSkp1eFc1dg==&view=1
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Viesojo-administravimo-kokybes-politika
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Ramybės skvero priežiūros užtikrinimo organizacinius veiksmus vykdo Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Strateginiuose dokumentuose akcentuojamas viešųjų paslaugų infrastruktūros gerinimas ir turizmo infrastruktūros plėtra. Projekto metu sukurtų produktų finansinis tęstinumas užtikrintas iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Ramybės skveras apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Nauja-poilsio-oaze--ir-jauniems-ir-vyresniems/2525

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kedainiai.lt/index.php?411849332
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Prieš įgyvendinant projektą Ramybės skvero teritorija buvo labai prastos būklės, nusėta giliomis duobėmis, padengta aptrupėjusiu asfaltu ir purvu. Tai gadino bendrą miesto vaizdą, nepatraukliai atrodė miesto svečiams, taip pat kėlė vietinių gyventojų nepasitenkinimą. Atsižvelgiant į tai buvo nuspręsta vykdyti projektą "Ramybės skvero sutvarkymas Kėdainiuose".
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektui finansinės korekcijos nebuvo taikomos.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Projekto įgyvendinimą paskatino gyventojų nepasitenkinimas miesto centre esančia apleista teritorija.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Ne.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje nurodoma kas yra savivaldybės vadovybė, nurodoma savivaldybės struktūra, atsakomybė ir kt.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje nurodomi struktūriniai padaliniai.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje skelbiami savivaldybės vadovybės ir darbuotojų kontaktiniai duomenys. Savivaldybės patalpose yra skundų/pasiūlymų dėžutė (priiammi ir anoniminiai skundai ir (ar) pasiūlymai).
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo parengtas techninis projektas.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 https://dms.finmin.lt/dms/faces/pages/contract/appendix_2/budget.jspx