Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė” pastato, Palangos g. 28, Panevėžyje, rekonstravimas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės aikštė 20, Panevėžys 35200, Lietuva
Rajonas Panevėžio m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 47
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Aplinka ir darnus vystymasis
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 337.014,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 27.330,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - siekti lopšelio - darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Siekiant projekto tikslo numatoma rekonstruoti pastato išorines atitvaras: apšildyti lauko sienas (įskaitant cokolinę dalį), sutapdintą stogą, pakeisti lauko ir tambūro duris bei langus pagerinant jų energetines charakteristikas.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 7

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimas stiprins Panevėžio apskrities švietimo įstaigų infrastruktūrą, garantuojant jos modernumą, atvirumą. Projektas turės teigiamą poveikį Panevėžio regionui, nes bus efektyviau naudojama energija, dėl to energijos gamintojas sunaudos mažiau gamtinių išteklių, sumažės teršalų, susidarančių deginant pirminį kurą šilumos energijos gamybos procesų metu, o tai sąlygos mažesnį neigiamą poveikį regiono žmonių sveikatai. Pagerinus pastato energetines charakteristikas šildymui kasmet bus sunaudojama žymiai mažiau šiluminės energijos, kas sąlygos mažesnius šildymo kaštus. Projekto veiklos pilnai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ remiamas veiklas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/struktura..html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
5
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Po projekto įgyvendinimo turto, kuris buvo tvarkomas projekto lėšomis, valdytojas nesikeis, todėl projekto tęstinumą vykdys projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Finansinis projekto tęstinumas, išlaikant rekonstruotą turtą, bus užtikrintas per Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto skiriamus asignavimus lopšeliui – darželiui „Jūratė“. Projekto metu rekonstruotų ir modernizuotų pastato išorinių aitvarų kokybė bus palaikoma per Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto asignavimus ir taip bus užtikrintas tinkamas pastato eksploatavimas, leidžiantis išvengti energijos nuostolių.
Projekto rezultatai po projekto įgyvendinimo stebimi pagal Efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 692. Ataskaitos teikiamos LVPA.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/investicijos/es-parama/vykdomiplanuojami-projektai/panevezio-lopseliodarzelio-jurate-4zj7.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.panevezys.lt/lt/veikla/viesieji-pirkimai-2437.html
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nėra akcininkų / dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Organizacijos tinklalapyje nurodyta visa reikiama informacija
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Yra
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Yra
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Nereikalaujama
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Atliktas energetinis auditas, pateiktas LVPA
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo sutartyje yra nuoroda į konfidencialumą