Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

„Panevėžio „Ąžuolo” pagrindinės mokyklos pastato Panevėžyje, Žvaigždžių g. 26, atnaujinimas (modernizavimas)”

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės aikštė 20, Panevėžys 35200, Lietuva
Rajonas Panevėžio m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 47
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013 m.
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 priotetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos, Žvaigždžių g. 26, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 1.224.946,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 390.987,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - padidinti energijos suvartojimo efektyvumą ir pagerinti pastato energetines charakteristikas Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pastate.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160), suderintoje su Europos Taryba, išskirtus šiuos Lietuvos darnaus vystymosi prioritetus: pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, turizmo) poveikio aplinkai mažinimas; pavojaus žmonių sveikatai mažinimas; pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas. Modernizuojant pastatą, bus naudojamos tik kokybiškos, nekenksmingos aplinkai ir žmonėms medžiagos, vykdant statybinius darbus bus sekamas jų galimas neigiamas poveikis aplinkai. Projektu numatoma padidinti pastato energetinį efektyvumą ir sumažinti šilumos energijos sąnaudas 508,39 MWh per metus. Pastatas taps patrauklesnis mokyklos bendruomenei, prieinamesnis neįgaliesiems, o ekonominiu požiūriu sutaupyta šilumos energija sąlygos mažesnes pinigines išlaidas. Šiais aspektais projektas įgyvendina darnaus vystymosi principą.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/struktura..html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Finansinis projekto „Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos, Žvaigždžių g. 26, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)“ tęstinumas, išlaikant modernizuotą turtą, bus užtikrintas per Savivaldybės biudžeto skiriamus asignavimus mokyklai. Projekto metu rekonstruotų ir modernizuotų pastato konstrukcijų ir energetikos sistemos kokybė bus palaikoma per Savivaldybės biudžeto asignavimus ir taip bus užtikrintas tinkamas pastato eksploatavimas, leidžiantis išvengti energijos nuostolių.
Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje, Žvaigždžių g. 26, Panevėžyje pasiekti rezultatai:
• Mokyklos sporto salėje pakeisti šiuolaikiniai, energiją taupantys ir higienos normos reikalavimus atitinkantys šviestuvai, pakeista naujai elektros laidų instaliacija, įrengtas avarinis apšvietimas, prie išėjimo durų sumontuoti evakuaciniai šviestuvai;
• sumontuoti nauji langai pritaikyti patalpų vėdinimui - su dviejų krypčių varstymu, laipsnišku lango varčios atlenkimo padėties nustatymu, su horizontaliomis infiltracinėmis orlaidėmis;
• pakeistos lauko ir tambūro durys;
• apšiltintos mokyklos pastato sienos;
• suremontuota ir apšiltinta pastato cokolinė dalis ir pamatas;
• pakeistos išorės sienos iš stiklo blokelių langais ir mūru;
• apšiltintas ir nauja danga uždengtas stogas;
• modernizuota šildymo sistema, pakeisti radiatoriai;
• modernizuota karšto vandens sistema;
Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis:
• WC patalpose mechaniniam vėdinimui po pakabinamomis lubomis naujai įrengti ortakiai, pakeisti šviestuvai ir elektros laidų instaliacija, pakeisti sanitariniai prietaisai, atlikti apdailos darbai;
• atliktas įėjimo stogelių remontas;
• įrengta žaibosauga ir stogo apsauginė tvorelė;
• atlikta šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija;
• ne pilnai modernizuota lietaus surinkimo sistema;
• įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos;
• pastatas pritaikytas žmonėms su negalia reikmėms, įrengtas pandusas ir tualetas.
Gavus papildomą finansavimą, 2015 m. vykdomos šios veiklos:
• Apšvietimo sistemos ir elektros instaliacijos modernizavimas;
• Esamų operatoriaus elektros tinklų iškėlimas;
• Vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas;
• Sporto salės ir jos priklausinių (WC, dušo, persirengimo, pagalbinių patalpų ir koridoriaus) remontas;
• Lietaus nuotakyno išvadų įrengimas ir esamų stovų pajungimas prie išvadų.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/investicijos/es-parama/vykdomiplanuojami-projektai/projektas-panevezio-azuolo-fcgm/projektas-panevezio-azuolo-zbq2.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21031221
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Panevėžio miesto savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Panevėžio miesto savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/centralizuotas-vidaus-audito-pe33/kovos-su-korupcija-programa.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Buvo atliktas investicinis projektas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga